Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 juni 2011 - AS / Commissie

(Zaak F-55/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Kennisgeving van vacature - Afwijzing van sollicitatie - Procesbelang - Invalide ambtenaar - Ondeelbaarheid van besluit tot afwijzing van sollicitatie en besluit tot aanstelling - Ontbreken - Onderscheid tussen ambtenaren die tot dezelfde functiegroep behoren en ambtenaren die dezelfde rang hebben met een ander verloop van loopbaan - Overeenstemming tussen rang en ambt)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AS (Brussel, België) (vertegenwoordiger N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeksters sollicitatie naar een ambt van bibliotheekassistent in aanmerking te nemen en veroordeling van de Commissie tot betaling van een vergoeding voor haar materiële en immateriële schade

Dictum

Het besluit van 30 september 2009 waarbij de Europese Commissie de sollicitatie van AS heeft afgewezen, wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 3 000 EUR aan AS.

De overige vorderingen van het beroep worden afgewezen.

De Europese Commissie zal naast haar eigen kosten drie vierde van de kosten van AS dragen.

AS zal één vierde van haar kosten dragen.

____________

1 - PB C 246 van 11.9.10, blz. 43.