Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 25. septembra spriedums – Bermejo Garde/ ESLK

(lieta F-51/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Paziņojums par vakanci – Nelabvēlīgs akts – Interese celt prasību – Valodu zināšanu prasības – Iestāde, kas ir kompetenta sagatavot paziņojumu par vakanci – ESLK birojs

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Moises Bermejo Garde (Brisele, Beļģija) (pārstāvis L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (ESLK) (pārstāvji M. Lernhart, pārstāvis, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt ESLK paziņojumu par vakanci Nr. 43/09, kas paredzēts, lai aizpildītu Vispārējo lietu direkcijas direktora amatu, kā arī visus lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz minēto paziņojumu par vakanci. Otrkārt, prasība piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam noteiktu summu kā zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

atcelt Ekonomikas un sociālo lietu komitejas paziņojumu par vakanci Nr. 43/09, kas publicēts, lai aizpildītu Vispārējo lietu direkcijas direktora amatu;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sedz savus, kā arī atlīdzina M. Bernejo Garde k-gam radušos tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 246, 11.09.2010, 42. lpp.