Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN FÖR EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

den 16 oktober 2013

Mål F‑50/10

Simone Thérèse De Roos-Le Large

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning – Artikel 69.1 i rättegångsreglerna – Avtal mellan parterna på Personaldomstolens initiativ – Avskrivning”

Saken:      Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget med stöd av artikel 106a i detta, genom vilken Simone Thérèse De Roos-Le Large yrkar ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut att beloppet 119 507,90 euro ska återbetalas inom femton dagar från mottagandet av beslutet vid äventyr av indrivning.

Avgörande:      Mål F‑50/10, De Roos-Le Large mot kommissionen, avskrivs från vidare handläggning i personaldomstolen. Parterna ska bära sina rättegångskostnader enligt inbördes avtal.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Förlikning i målet vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)