Language of document :

Жалба, подадена на 1 юли 2010 г. - De Roos-Le Large/Комисия

(Дело F-50/10)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Нидерландия) (представители: E. Lutjens и M. H. van Loon, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията, с което се разпорежда на жалбоподателката да върне надплатения размер на наследствената пенсия, получен от починалата ѝ майка.

Искания на жалбоподателя

на основание член 264 ДФЕС да се отмени решението на Комисията от 12 май 2010 г.,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________