Language of document :

Žaloba podaná 18. júna 2012 – ZZ/EMA

(vec F-47/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskej agentúry pre lieky, ktorým nebola uznaná trvalá invalidita žalobcu a nebol mu priznaný príspevok v invalidite

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskej agentúry pre lieky z 15. septembra 2011, ktorým žalobcovi nebol priznaný príspevok v invalidite z dôvodu trvalej úplnej invalidity, ktorá má za následok to, že nemôže vykonávať služobné povinnosti zodpovedajúce pracovnému miestu v jeho funkčnej skupine a platovej triede,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie zo 16. januára 2012, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť,

zaviazať Európsku agentúru pre lieky na náhradu trov konania.