Language of document :

Жалба, подадена на 23 април 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-46/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/111/10 да не се включи името на жалбоподателя в списъка на издържалите този конкурс

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/111/10 да не включи името на жалбоподателя в списъка на издържалите този конкурс;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.