Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Anden Afdeling)

16. november 2012

Sag F-50/12

Cătălin Ion Ciora

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/198/10 – ikke adgang til udvælgelsesprøven – søgsmål – manglende overholdelse af den administrative procedure – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af dennes artikel 106a, hvorved Cătălin Ion Ciora i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, der er truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AD/198/10, som blev meddelt den 3. marts 2011, om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning.

Udfald: Sagen afvises. Cătălin Ion Ciora bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – tjenestemandssager – afgørelse truffet af en udvælgelseskomité – forudgående administrativ klage – fakultativ karakter – indgivelse – følger – overholdelse af formkrav gældende for den forudgående klage

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

Retsmidlet over for en udvælgelseskomités afgørelse er normalt et direkte sagsanlæg ved Unionens retsinstanser. Hvis den berørte imidlertid vælger at rette en forudgående henvendelse til administrationen ved en administrativ klage i stedet for at anlægge et søgsmål direkte ved Unionens retsinstanser, afhænger spørgsmålet om, hvorvidt et søgsmål, der efterfølgende anlægges til prøvelse af afgørelsen om afslag på denne klage, kan antages til realitetsbehandling af, at den berørte har iagttaget samtlige formkrav, der er knyttet til den forudgående klage.

(jf. præmis 18 og 20)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 31. maj 2005, sag T-294/03, Gibault mod Kommissionen, præmis 22

Personaleretten: 23. november 2010, sag F-50/08, Bartha mod Kommissionen, præmis 25