Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 16 listopada 2012 r.

Sprawa F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/198/10 – Niedopuszczenie do konkursu – Skarga – Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której C.I. Ciora żąda w istocie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AD/198/10, doręczonej mu w dniu 3 marca 2011 r., w sprawie nieprzyjęcia jego kandydatury.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skargi urzędników – Decyzja komisji konkursowej – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Fakultatywny charakter – Wniesienie – Konsekwencje – Przestrzeganie ograniczeń proceduralnych związanych z uprzednim zażaleniem

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Środek prawny, który można podjąć względem decyzji komisji konkursowej, polega zwykle na bezpośrednim wszczęciu postępowania przed sądem Unii. Jeżeli jednak zainteresowany, zamiast wnieść sprawę bezpośrednio do sądu Unii, postanawia zwrócić się wcześniej do administracji w trybie zażalenia administracyjnego, dopuszczalność wniesionej później skargi na decyzję w sprawie oddalenia zażalenia zależeć będzie od przestrzegania przez zainteresowanego wszystkich ograniczeń o charakterze proceduralnym, które odnoszą się do trybu uprzedniego zażalenia.

(zob. pkt 18, 20)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑294/03 Gibault przeciwko Komisji, 31 maja 2005 r., pkt 22

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑50/08 Bartha przeciwko Komisji, 23 listopada 2010 r., pkt 25