Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 18. marca 2013 vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) - Datema Hellman Worldwide Logistics BV, druga stranka: Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-130/13)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Datema Hellman Worldwide Logistics BV

Nasprotna stranka: Staatssecretaris van Financiën

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je načelo prava Unije, da uprava spoštuje pravico do obrambe, primerno za neposredno uporabo?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

a) Ali je treba načelo prava Unije o spoštovanju pravice do obrambe s strani uprave razlagati tako, da je to kršeno, če naslovnik odločbe, ki posega v položaj, sicer ni podal izjave, preden je uprava zoper njega sprejela akt, ki posega v položaj, imel pa je možnost podati izjavo v upravnem postopku na zadnji stopnji (postopku z ugovorom), ki mu sledi sodni postopek?

b) Ali se pravne posledice kršitve načela prava Unije o spoštovanju pravice do obrambe s strani uprave določajo v skladu z nacionalnim pravom?

Če je odgovor na vprašanje v točki 2(b) nikalen, katere okoliščine lahko upošteva nacionalno sodišče pri določitvi pravnih posledic, zlasti pa, ali lahko upošteva vprašanje, ali je mogoče domnevati, da bi bilo v postopku odločeno drugače, če ne bi bilo kršitve načela prava Unije o spoštovanju pravice do obrambe s strani uprave?

____________