Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 stycznia 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-92/12)

(Służba publiczna – Artykuł 34 ust. 1 regulaminu postępowania – Skarga wniesiona faksem w terminie do wniesienia skargi, podpisana za pomocą pieczątki odwzorowującej podpis adwokata lub innej metody powielania – Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)Strona pozwana: Komisja EuropejskaPrzedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji o częściowym wstrzymaniu wypłaty renty skarżącego w celu odzyskania kwoty, która została od niego zasądzona tytułem kosztów postępowania przez Sąd do spraw Służby Publicznej.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.L. Marcuccio pokrywa własne koszty.