Language of document :

Žaloba podaná 3. septembra 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-91/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia pristúpiť k výpočtu započítaných rokov na práva na dôchodok získaných pred nástupom do služby na základe všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie pristúpiť k výpočtu započítaných rokov na práva na dôchodok získaných pred nástupom žalobcu do služby v režime dôchodkov inštitúcií Európskej únie na základe všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.