Language of document :

Överklagande ingett den 27 januari 2021 av Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 18 november 2020 i mål T-735/18, Aquind/Acer

(Mål C-46/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (ombud: P. Martinet och E. Tremmel samt advokaten B. Creve)

Övrig part i målet: Aquind Ltd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

helt eller delvis upphäva den överklagade domen,

om domstolen finner att målet är klart för avgörande, ogilla talan i första instans, eller

i andra hand, återförvisa målet till tribunalen för avgörande i enlighet med domstolens rättsliga bedömning, och

förplikta Aquind Ltd att ersätta rättegångskostnaderna för såväl överklagandet som förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

I den överklagade domen biföll tribunalen talan med stöd av den fjärde och den nionde grunden, och ogiltigförklarade därför beslut A-001-2018, som meddelades av Acers överklagandenämnd den 17 oktober 2018, ogillade talan i övrigt och förpliktade Acer att ersätta rättegångskostnaderna. I förevarande överklagande gör Acer gällande att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning på följande punkter:

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vad avser intensiteten i den kontroll som utförts av Acers överklagandenämnd, rent allmänt, och, i förevarande fall, vad gäller fel i bedömningar är av komplicerad ekonomisk och teknisk karaktär.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vad avser tolkningen av artikel 17.1 b i förordning 714/2009.1

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (EUT L 211, 2009, s. 15).