Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 18. juuli 2013. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Mark Alemo-Herron jt versus Parkwood Leisure Ldt

(kohtuasi C-426/11)1

(Ettevõtete üleminek – Direktiiv 2001/23/EÜ – Töötajate õiguste kaitse – Võõrandaja ja töötaja suhtes ülemineku ajal kohaldatav kollektiivleping)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Mark Alemo–Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward

Kostja: Parkwood Leisure Ldt

Ese

Eelotsusetaotlus – Supreme Court of the United Kingdom – Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 82, lk 16, ELT eriväljaanne 05/04, lk 98) artikli 3 tõlgendamine Euroopa Kohtu 12. märtsi 2001. aasta otsusest kohtuasjas C-499/04: Werhof lähtudes – Omandaja kohustuste ulatus säilitada töötingimused, mis tulenevad võõrandaja ja töötaja suhtes ülemineku ajal kohaldatavast kollektiivlepingust

Resolutsioon

Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 3 tuleb tõlgendada nii, et sellega on keelatud liikmesriigil näha ettevõtte ülemineku korral ette võimalus tugineda omandaja vastu läbiräägitud ja pärast ettevõtte üleminekut vastu võetud kollektiivlepingutele viitavatele dünaamilistele lepingupunktidele, kui omandajal puudub võimalus selliste pärast ettevõtte üleminekut sõlmitavate kollektiivlepingute läbirääkimismenetluses osaleda.

____________

1      ELT C 311, 22.10.2011