Language of document : ECLI:EU:C:2013:521

Дело C‑426/11

Mark Alemo-Herron и др.

срещу

Parkwood Leisure Ltd

(Преюдициално запитване, отправено от Supreme Court of the United Kingdom)

„Прехвърляне на предприятия — Директива 2001/23/ЕО — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Колективен трудов договор, който се прилага спрямо прехвърлителя и спрямо работника и служителя към момента на прехвърлянето“

Резюме — Решение на Съда (трети състав) от 18 юли 2013 г.

1.        Социална политика — Сближаване на законодателствата — Прехвърляния на предприятия — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Директива 2001/23 — Права и задължения по смисъла на член 3 — Индивидуален трудов договор, препращащ към колективен трудов договор, който се прилага спрямо прехвърлителя и спрямо работника и служителя към момента на прехвърлянето — Противопоставимост на приобретателя на клауза за динамично препращане към колективни трудови договори, приети и сключени след датата на прехвърлянето на предприятие — Приобретател, който няма възможността да участва в процеса на договаряне при подобни колективни трудови договори — Недопустимост

(член 3 от Директива 2001/23 на Съвета)

2.        Социална политика — Сближаване на законодателствата — Прехвърляния на предприятия — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Директива 2001/23 — Индивидуален трудов договор, препращащ към колективен трудов договор, който се прилага спрямо прехвърлителя и спрямо работника и служителя към момента на прехвърлянето — Противопоставимост на приобретателя на клауза за динамично препращане към колективни трудови договори, приети и сключени след датата на прехвърлянето на предприятие — Приобретател, който няма възможността да участва в процеса на договаряне при подобни колективни трудови договори — Ограничаване на правото на приобретателя на свободна стопанска инициатива — Засягане на самата същност на правото на свободна стопанска инициатива — Недопустимост

(член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 3 от Директива 2001/23 на Съвета)

1.        Член 3 от Директива 2001/23 относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държава членка да предвиди възможност в случай на прехвърляне на предприятие да бъдат противопоставими на приобретателя клаузи за динамично препращане към колективните трудови договори, приети и сключени след датата на прехвърлянето, когато последният няма възможността да участва в процеса на договаряне при подобни колективни трудови договори, сключени след прехвърлянето.

Всъщност тази директива за гарантирането на правата на работниците и служителите е насочена не само към запазване на интересите на работниците и служителите при прехвърляне на предприятие, но и към осигуряване на справедливо равновесие между интересите на последните, от една страна, и тези на приобретателя, от друга страна. При прехвърляне на предприятие от публичния към частния сектор, една клауза за динамично препращане към колективни трудови договори, които са приети и сключени след датата на прехвърлянето на предприятие и чието предназначение е да уредят развитието на условията на труд в публичния сектор, може да ограничи значително свободата на действие, която е необходима на един частен приобретател, за да вземе мерки за корекции и промени. Следователно подобна клауза може да засегне справедливото равновесие между интересите на приобретателя в качеството му на работодател, от една страна, и тези на работниците и служителите, от друга страна.

(вж. точки 25, 27—29 и 37 и диспозитива)

2.        Предвид член 3 от Директива 2001/23 относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности и в съответствие със свободата на стопанската инициатива, прогласена в член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз, приобретателят трябва да има възможността да изтъкне надлежно своите интереси в процеса на договаряне, в който участва, и да уговаря елементите, които определят развитието на условията на труд на неговите работници и служители. Една клауза за динамично препращане към колективни трудови договори, които са приети и сключени след датата на прехвърлянето, която лишава приобретателя от възможността да изтъкне надлежно своите интереси в процеса на договаряне и да уговаря елементите, които определят развитието на условията на труд на неговите работници и служители, ограничава свободата на договаряне на посочения приобретател и може да засегне самата същност на правото му на свободна стопанска инициатива, прогласено в член 16 от Хартата.

(вж. точки 28 и 33—35)