Language of document : ECLI:EU:C:2013:521

Věc C‑426/11

Mark Alemo-Herron a další

v.

Parkwood Leisure Ltd

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
podaná Supreme Court of the United Kingdom)

„Převod podniků – Směrnice 2001/23/ES – Zachování práv zaměstnanců – Kolektivní smlouva vztahující se na převodce a zaměstnance v okamžiku převodu“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. července 2013

1.        Sociální politika – Sbližování právních předpisů – Převody podniků – Zachování práv zaměstnanců – Směrnice 2001/23 – Práva a povinnosti ve smyslu článku 3 – Individuální pracovní smlouva odkazující na kolektivní smlouvu vztahující se na převodce a zaměstnance v okamžiku převodu – Vymahatelnost ustanovení, které odkazuje dynamicky na kolektivní smlouvy sjednané a přijaté po dni převodu podniku, vůči nabyvateli – Nabyvatel, který nemá možnost se účastnit procesu vyjednávání takových smluv – Nepřípustnost

(Směrnice Rady 2001/23, článek 3)

2.        Sociální politika – Sbližování právních předpisů – Převody podniků – Zachování práv zaměstnanců – Směrnice 2001/23 – Individuální pracovní smlouva odkazující na kolektivní smlouvu vztahující se na převodce a zaměstnance v okamžiku převodu – Vymahatelnost ustanovení, které odkazuje dynamicky na kolektivní smlouvy sjednané a přijaté po dni převodu podniku, vůči nabyvateli – Nabyvatel, který nemá možnost se účastnit procesu vyjednávání takových smluv – Omezení práva nabyvatele na svobodu podnikání – Zásah do samotné podstaty práva na svobodu podnikání – Nepřípustnost

(Listina základních práv Evropské unie, článek 16; směrnice Rady 2001/23, článek 3)

1.        Článek 3 směrnice 2001/23 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát stanovil, že v případě převodu podniku jsou ustanovení, která odkazují dynamicky na kolektivní smlouvy sjednané a přijaté po dni převodu, vymahatelná vůči nabyvateli, pokud tento nabyvatel nemá možnost se procesu vyjednávání takových kolektivních smluv uzavřených po převodu účastnit.

Cílem této směrnice o zachování práv zaměstnanců totiž není pouze chránit při převodu podniku zájmy zaměstnanců; tato směrnice usiluje o zajištění spravedlivé rovnováhy mezi zájmy zaměstnanců na jedné straně a zájmy nabyvatele na straně druhé. Při převodu podniku z veřejného do soukromého sektoru může ustanovení, které odkazuje dynamicky na kolektivní smlouvy sjednané a přijaté po dni dotčeného převodu podniku, které mají upravovat vývoj pracovních podmínek ve veřejném sektoru, značně omezovat rozhodovací prostor nezbytný k přijímání úprav a přizpůsobení ze strany soukromého nabyvatele. Takové ustanovení tedy může narušit spravedlivou rovnováhu mezi zájmy nabyvatele jako zaměstnavatele na jedné straně a zájmy zaměstnanců na straně druhé.

(viz body 25, 27–29, 37 a výrok)

2.        S ohledem na článek 3 směrnice 2001/23 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů a na základě svobody podnikání uvedené v článku 16 Listiny základních práv Evropské unie musí mít nabyvatel možnost účinně uplatnit své zájmy v procesu vedoucím k uzavření smlouvy, kterého se účastní, a vyjednat skutečnosti určující vývoj pracovních podmínek svých zaměstnanců. Ustanovení odkazující dynamicky na kolektivní smlouvy sjednané a přijaté po dni převodu podniku, které zbavuje nabyvatele možnosti účinně uplatnit své zájmy ve smluvním procesu a vyjednat skutečnosti určující vývoj pracovních podmínek svých zaměstnanců, omezuje smluvní svobodu uvedeného nabyvatele a může narušit samotnou podstatu jeho práva na svobodu podnikání stanoveného v článku 16 Listiny.

(viz body 28, 33–35)