Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 22. prosince 2020 – Avis Autovermietung Gesellschaft mbH v. Verein für Konsumenteninformation

(Věc C-701/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Odpůrce v řízení o opravném prostředku „Revision“: Verein für Konsumenteninformation

Předběžná otázka

Brání ustanovení obsažená v kapitole VIII, především v čl. 80 odst. 1 a 2, jakož i čl. 84 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)1 (dále jen „GDPR“) vnitrostátním ustanovením, která – vedle pravomocí zasáhnout svěřených dozorovým úřadům, odpovědným za monitorování a prosazování tohoto nařízení, a možností právní ochrany, které mají subjekty údajů – přiznávají jednak konkurentům a jednak sdružením, subjektům a komorám oprávněným podle vnitrostátního práva oprávnění podat pro porušení GDPR nezávisle na porušení konkrétních práv jednotlivých subjektů údajů a bez pověření subjektu údajů proti porušiteli u občanskoprávních soudů žalobu založenou na zákazu provádění nekalých obchodních praktik nebo na porušení zákona na ochranu spotřebitelů nebo na zákazu používání neúčinných všeobecných obchodních podmínek?

____________

1 Úř. věst. 2016, L 119, s.1.