Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 12. janvārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Uniqa Versicherungen AG/VU

(Lieta C-18/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Uniqa Versicherungen AG

Atbildētājs: VU

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru 1 , 20. un 26. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka šīm tiesību normām ir pretrunā šīs regulas 16. panta 2. punktā iebilduma pret Eiropas maksājuma rīkojumu celšanai paredzētā 30 dienu termiņa apturēšana, kas ir noteikta Austrijas Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz [Federālā likuma par pasākumiem tieslietu jomā saistībā ar Covid-19] 1. panta 1. punktā, atbilstoši kuram civillietās visu to procesuālo termiņu skaitīšana, kuru sākumu izraisošais notikums iestājas pēc 2020. gada 21. marta vai kuri līdz tam brīdim vēl nav beigušies, līdz 2020. gada 30. aprīlim (ieskaitot) tiek apturēta, to atsākot 2020. gada 1. maijā?

____________

1 OV 2006, L 399, 1. lpp.