Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. ledna 2021 Estonskou republikou proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) ze dne 28. října 2020 ve věci T-594/18, Pharma Mar v. Evropská komise

(Věc C-16/21 P)

Jednací jazyk: estonština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Estonská republika (zástupkyně: N. Grünberg)

Další účastnice řízení: Pharma Mar, SA (zástupci: M. Merola a V. Salvatore) a Evropská komise (zástupci: L. Haasbeek a A. Sipos)

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 28. října 2020,

rozhodl, že každý účastník řízení ponese vlastní náklady, které mu vznikly v souvislosti s kasačním opravným prostředkem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Estonská republika tvrdí, že:

1.    Tribunál porušil požadavek nestrannosti stanovený v článku 63 nařízení (ES) č. 726/2004 1 , když rozhodl, že není možné vyloučit všechny legitimní pochybnosti ohledně případného předsudku, který možná existuje, pokud jde o nestrannost expertů účastnících se činností vědecké poradní skupiny (scientific advisory group, dále jen „SAG“), a to pouze na základě jejich pracovněprávního vztahu s univerzitní nemocnicí.

2.    Zaprvé se Tribunál dopustil pochybení při výkladu zásady nestrannosti ve smyslu článku 63 nařízení (ES) č. 726/2004, když dospěl k závěru, že univerzitní nemocnici lze jako celek považovat za farmaceutický podnik.

3.    Zadruhé se v rámci výkladu zásady nestrannosti dopustil zjevně nesprávného posouzení při posouzení konkurenčního léku a vazbu mezi expertem a výrobou tohoto „konkurenčního léku“.

4.    Zatřetí se Tribunál dopustil pochybení při výkladu zásady nestrannosti, jelikož správně neposoudil vazbu dotčených expertů s centrem buněčné terapie a jejich vliv na rozhodnutí SAG.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. 2004, L 136, s. 1).