Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2020. uputio tribunal du travail de Liège (Belgija) – VT/Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

(predmet C-641/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal du travail de Liège

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VT

Tuženik: Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

Prethodno pitanje

Kad država članica odluči izbjeglici ukinuti status, u skladu s člankom 11. Direktive 2011/951 , a zatim i dozvolu boravka te mu naloži da napusti državno područje, treba li članke 7. i 13. Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom2 u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da zainteresirana osoba zadržava privremeno pravo boravka kao i socijalna prava tijekom ispitivanja pravnog lijeka podnesenog protiv odluke o prestanku boravka i vraćanju?

____________

1     Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248. i ispravak SL 2020., L 76, str. 37.)

2     SL 2008., L 348, str. 98. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)