Language of document :

Определение на Първоинстанционния съд от 23 юли 2009 г. - Wilman и др./Съвет и Комисия

(Съединени дела T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 и T-144/97)1

Език на производството: нидерландски

Председателят на осми състав разпореди съединените дела да бъдат заличени от регистъра.

____________

1 - ОВ C 43, 12.2.1994 г.