Language of document :

Talan väckt den 27 maj 2011 - ZZ mot FRONTEX

(Mål F-61/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S.A. Pappas)

Svarande: Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (FRONTEX)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att återkalla ett tidigare beslut att förnya sökandens anställningsavtal och ogiltigförklaring av vissa delar av utvärderingsrapporterna för perioden augusti 2006 - december 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 24 januari 2011, som bekräftats genom e-post av den 25 januari 2011, genom beslut av den 28 mars 2011 och genom skrivelse av den 4 maj 2011 från FRONTEX:s verkställande direktör,

ogiltigförklara 2009 års utvärderingsrapport i den utsträckning den innehåller den kontrasignerande tjänstemannens skiljaktiga åsikt av den 30 oktober 2009,

ogiltigförklara FRONTEX årliga utvärderingsrapport för år 2010 blankett A daterad den 21 juni 2010 i den utsträckning den innehåller den kontrasignerande tjänstemannens skiljaktiga åsikt av den 20 juni 2010, och

förplikta FRONTEX att ersätta rättegångskostnaderna.

____________