Language of document :

Žaloba podaná 1. júna 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-63/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia neobnoviť žalobcovi zmluvu dočasného zamestnanca

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie generálneho riaditeľa OLAF-u, ako orgánu povereného uzatváraním pracovných zmlúv, z 12. augusta 2010 neobnoviť žalobcovi zmluvu, ako vyplýva najmä zo skutočnosti, že žalobca nedostal odpoveď na žiadosť, ktorú zaslal 12. apríla 2011,

ak to bude potrebné, zrušiť rozhodnutie orgánu povereného uzatváraním pracovných zmlúv z 22. februára 2011, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu podaná podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

v dôsledku toho opätovne dosadenie žalobcu do služby v OLAF-e v rámci predĺženia jeho zmluvy v súlade s požiadavkami služobného poriadku,

subsidiárne, a ak by sa nevyhovelo vyššie uvedenej žiadosti o opätovné dosadenie, zaviazať žalovanú poskytnúť náhradu vzniknutej majetkovej ujmy, pričom táto ujma sa predbežne ex aequo et bono odhaduje ako rozdiel v odmene, ktorú by dostával ako dočasný zamestnanec v OLAF-e a pozícii, ktorú zastáva v súčasnosti (približne 3 000 eur mesačne), a to najmenej po dobu obdobnú, ako bola jeho pôvodná zmluva (štyri roky), pričom v prípade, že by uvedená zmluva bola predĺžená tretí krát, znamenalo by to nárok na zmluvu na dobu neurčitú,

v každom prípade zaviazal žalovanú zaplatiť sumu stanovenú predbežne ex aequo et bono na 5 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spolu s úrokmi z omeškania v zákonnej výške až do vyhlásenia rozsudku,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

____________