Language of document :

Talan väckt den 1 juni 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-63/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det underförstådda beslutet att inte förlänga sökandens avtal om tillfällig anställning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslut, bland annat i form av att inte besvara sökandens begäran av den 12 april 2011, som OLAF:s generaldirektör fattade den 12 augusti 2010, i egenskap av myndighet med befogenhet att ingå anställningsavtal (nedan kallad AHCC), att inte förlänga sökandens anställningsavtal,

i den mån det behövs, ogiltigförklara det beslut som AHCC fattade den 22 februari att avslå sökandens klagomål enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna,

följaktligen återinsätta sökanden i den tjänst vid OLAF som vederbörande innehade, genom att förlänga anställningsavtalet i enlighet med kraven i tjänsteföreskrifterna,

i andra hand, för det fall ovannämnda yrkande om återinsättande i tjänst inte bifalls, förplikta svaranden att ersätta den materiella skada som sökanden lidit, vilken provisoriskt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) värderas till skillnaden mellan den lön som sökanden erhöll i egenskap av tillfälligt anställd vid OLAF, och den lön som sökanden uppbär i den tjänst som vederbörande nu innehar (eller cirka 3 000 euro per månad), åtminstone under en period motsvarande den som det ursprungliga anställningsavtalet uppgick till (fyra år), samt därutöver för det fall nämnda avtal hade förnyats en tredje gång vilket skulle ha gett sökanden rätt till ett icke tidsbestämt anställningsavtal,

i vilket fall som helst förplikta svaranden att betala ett provisoriskt fastställt belopp i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) på 5 000 euro som ersättning för ideell skada, jämte dröjsmålsränta enligt lagstadgad räntesats beräknad från den tidpunkt när domen meddelas, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________