Language of document :

Žaloba podaná 25. mája 2011 - ZZ/ECB

(vec F-60/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie ECB, ktoré potvrdilo jej predchádzajúce rozhodnutie o prepustení žalobcu s účinnosťou od 5. augusta 2010 a návrhu na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ECB z 23. novembra 2010, ktoré potvrdilo rozhodnutie zo 4. augusta 2010 o prepustení žalobcu, a prípadne zrušiť rozhodnutie z 15. marca 2011 zamietajúce mimoriadne odvolanie,

následne nariadiť, aby bol žalobca znova zaradený na jeho pracovné miesto s príslušnou publicitou, aby bolo obnovené jeho dobré meno,

v každom prípade nariadiť náhradu nemajetkovej ujmy utrpenej žalobcom ohodnotenej ex aequo et bono na 20 000 eur,

zaviazať ECB na náhradu trov konania.

____________