Language of document :

Жалба, подадена на 24 май 2011 г. - ZZ/СХВП

(Дело F-59/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: R. Adam и P. Ketter, avocats)

Ответник: СХВП

Предмет на производството

На първо място, отмяна на решението, с което се отказва повторно подновяване на първоначалния договор на жалбоподателя като срочно нает служител и на второ място, на новия му договор като срочно нает служител, както и искане за изплащане на обезщетение за претърпените вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на председателя на СХВП от 29 септември 2010 г., с което се отказва повторно подновяване на договора му като срочно нает служител, първоначално сключен на 16 юли 2005 г.;

да се отмени срочният договор на срочно нает служител, сключен на 1 август 2010 г., доколкото този договор всъщност представлява повторно подновяване на първоначално посочения договор;

да се отмени решението на председателя на СХВП от 18 февруари 2011 г.;

да се установи съществуването на трудово правоотношение с неопределена продължителност;

при условията на евентуалност, да се отмени правната квалификация на първоначалния договор, сключен на 16 юли 2005 г., както и датата, на която изтича неговият срок, определена след подновяването за 16 юли 2010 г. и договорът да бъде трансформиран в служебно правоотношение с неопределена продължителност, или при условията на евентуалност, да се заключи, че е налице служебно правоотношение с неопределена продължителност;

при условията на евентуалност, да се отмени правната квалификация на договора, сключен на 1 август 2010 г., както и датата, на която изтича неговият срок, определена за 1 август 2013 г. и договорът да бъде трансформиран в служебно правоотношение с неопределена продължителност, или при условията на евентуалност, да се заключи, че е налице служебно правоотношение с неопределена продължителност;

да се осъди ответникът да поправи претърпените от жалбоподателя в резултат на поведението на СХВП както имуществени, така и неимуществени вреди, определени временно, без каквото и да е признаване и при възможност за промяна, по-специално при условие, че се увеличи размерът, на който възлиза отправеното в производството искане - на 6 113,79 EUR за претърпяната имуществена вреда и на 30 000,00 EUR за претърпяната неимуществена вреда;

при условията на евентуалност и когато поради невъзможност да установи друго съдът стигне до заключението, че въпреки съществуването на служебно правоотношение с неопределена продължителност трудовото правоотношение е прекратено на 16 юли 2010 г. - какъвто не е случаят - да му се присъди обезщетение за вреди поради неправомерно прекратяване на договорните правоотношения;

при условията на евентуалност и когато поради невъзможност да установи друго съдът стигне до заключението, че не е възможно нито трансформиране, нито констатиране съществуването на служебно правоотношение с неопределена продължителност - какъвто не е случаят - да му се присъди обезщетение за възникналите поради неправомерното поведение на СХВП вреди;

да се признаят на жалбоподателя всякакви други права, правни способи, основания и средства за правна защита и по-специално да осъди СХВП да предостави обезщетение във връзка с претърпените вреди;

да се предостави на жалбоподателя право да представи доказателства за изложените факти с всякакви правни способи и по-специално чрез свидетелски показания,

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

____________