Language of document :

Sag anlagt den 24. maj 2011 - ZZ mod KHIM

(Sag F-59/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne R. Adam og P. Ketter)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (KHIM)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand for det første om annullation af den afgørelse, hvorved KHIM afviste for anden gang at forlænge sagsøgerens oprindelige kontrakt som midlertidigt ansat, og for det andet om annullation af hans nye kontrakt som midlertidigt ansat samt om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Præsidenten for KHIM's afgørelse af 29. september 2010 om afvisning af for anden gang at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat, der oprindeligt blev indgået den 16. juli 2005, annulleres

Den tidsbegrænsede kontrakt som midlertidigt ansat, der blev indgået den 1. august 2010, annulleres, for så vidt som denne kontrakt reelt udgør en forlængelse for anden gang af den oprindelige ansættelseskontrakt.

Præsidenten for KHIM's afgørelse af 18. februar 2011 annnulleres.

Det fastslås, at der foreligger et tidsubegrænset ansættelsesforhold.

I modsat fald annulleres den retlige kvalifikation af den oprindelige ansættelseskontrakt, der blev indgået den 16. juli 2005, og af dens udløbsdato, der efter forlængelse var fastsat til den 16. juli 2010, og den rekvalificeres som en tidsubegrænset kontrakt; i modsat fald konstateres det, at der foreligger en tidsubegrænset ansættelse.

I modsat fald annulleres den retlige kvalifikation af den ansættelseskontrakt, der blev indgået den 1. august 2013, og af dens udløbsdato, der var fastsat til den 1. august 2013, og den rekvalificeres som en tidsubegrænset kontrakt; i modsat fald konstateres det, at der foreligger en tidsubegrænset ansættelse.

Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for såvel den økonomiske som den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt som følge af KHIM's adfærd, hvilken erstatning indtil videre - uden nogen form for accept og med alle forbehold, navnlig for forøgelse af erstatningskravet under sagen - kan fastsættes til 6 113,79 EUR for den økonomiske skade og til 30 000 EUR for den ikke-økonomiske skade.

Subsidiært, og for så vidt som Personaleretten mod forventning måtte nå frem til, at arbejdsforholdet, uagtet at der foreligger et tidsubegrænset ansættelsesforhold, ophørte den 16. juli 2010 - quod non - tilpligtes sagsøgte at betale erstatning for uberettiget opsigelse af kontraktforholdet.

Mere subsidiært, og for så vidt som Personaleretten mod forventning måtte nå frem til, at det ikke er muligt at rekvalificere ansættelseskontrakten eller fastslå, at der foreligger et tidsubegrænset ansættelsesforhold, tilpligtes KHIM at betale erstatning for den skade, som sagsøgeren har lidt som følge af dets kritisable adfærd.

Sagsøgeren forbeholdes alle andre rettigheder, retsmidler, anbringender og søgsmål, nemlig at KHIM tilpligtes at betale erstatning og renter i forbindelse med den lidte skade.

Sagsøgeren forbeholdes ret til med ethvert retsmiddel, navnlig ved vidneførsel, at redegøre for sagens faktiske omstændigheder.

Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________