Language of document :

24. mail 2011 esitatud hagi - ZZ versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(kohtuasi F-59/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid R. Adam ja P. Ketter)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada otsus, millega keelduti teist korda pikendamast hageja algset ajutise teenistuja lepingut ja teiseks nõue tühistada temaga sõlmitud uus ajutise teenistuja leping ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti presidendi 29. septembri 2010. aasta otsus, millega keelduti teist korda pikendamast hagejaga algselt 16. juulil 2005 sõlmitud ajutise teenistuja lepingut;

tühistada ajutise teenistuja tähtajaline leping, mis sõlmiti 1. augustil 2010, kuna see leping on tegelikult eespool viidatud algse lepingu pikendus;

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti presidendi 18. veebruari 2011. aasta otsus;

tunnustada, et tegemist on tähtajatu töösuhtega;

vastasel juhul tühistada algselt 16. juulil 2005 sõlmitud ajutise teenistuja lepingu õiguslik kvalifitseerimine ja lepingu pikendamisel määratud kehtivuskuupäev, st 16. juuli 2010, ja kvalifitseerida leping ümber tähtajatuks, ja kui see ei ole võimalik, siis tuvastada, et kõnealune töösuhe on tähtajatu;

vastasel juhul tühistada 1. augustil 2010 sõlmitud lepingu õiguslik kvalifitseerimine ja selle kehtivuskuupäev 1. august 2013 ja kvalifitseerida leping ümber tähtajatuks, ja kui see ei ole võimalik, siis tuvastada, et kõnealune töösuhe on tähtajatu;

mõista kostjalt välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest, mis hagejale tekitati Siseturu Ühtlustamise Ameti tegevusega, ja mis on ajutiselt kindlaks määratud - ilma et seda lõpliku nõudena tunnustataks ja ilma et see piiraks menetluse käigus mis tahes muu otsuse, eeskätt nõude suurendamise otsuse tegemist - summas 6 113,79 eurot materiaalse kahju eest ja 30 000,00 eurot mittemateriaalse kahju eest;

teise võimalusena ning juhul, kui Avaliku Teenistuse Kohus jõuab järeldusele, et vaatamata tähtajatu lepingu sõlmimisele lõppes töösuhe 16. juulil 2010 - kuigi see ei ole nii -, mõista välja kahjuhüvitis lepingulise suhte ebaseadusliku lõpetamise eest;

kolmanda võimalusena ning kui Avaliku Teenistuse Kohus jõuab järeldusele, et ümberkvalifitseerimine ega töösuhte tähtajatuna tunnustamine ei ole võimalik - mis ei ole õige -, mõista välja hüvitis kahju eest, mis hagejale Siseturu Ühtlustamise Ameti süülise tegevusega tekitati;

säilitada kõik muud hageja õigused, kaitsevahendid, väited ja hagid ning eeskätt õigus tekitatud kahju hüvitamisele Siseturu Ühtlustamise Ameti poolt;

jätta hagejale õigus esitada käesoleva asja asjaolusid kõigi õiguspäraste vahendite abil, eeskätt tunnistajate ärakuulamise teel;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

____________