Language of document :

Žaloba podaná 24. mája 2011 - ZZ/ÚHVT

(vec F-59/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: R. Adam a P. Ketter, advokáti)

Žalovaný: ÚHVT

Predmet a opis sporu

Po prvé zrušiť rozhodnutie, ktorým bolo odmietnuté druhé predĺženie pôvodnej žalobcovej zmluvy dočasného zamestnanca, a po druhé zrušiť jeho novú zmluvu dočasného zamestnanca, ako aj návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie predsedu ÚHVT z 29. septembra 2010, ktorým bolo odmietnuté druhé predĺženie žalobcovej zmluvy dočasného zamestnanca uzavretej 16. júla 2005,

zrušiť zmluvu dočasného zamestnanca na dobu určitú uzavretú 1. augusta 2010, pretože táto zmluva v skutočnosti predstavuje druhé predĺženie pôvodnej, vyššie uvedenej zmluvy,

zrušiť rozhodnutie predsedu ÚHVT z 18. februára 2011,

určiť, že existuje pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú,

subsidiárne zrušiť právne posúdenie pôvodnej zmluvy uzavretej 16. júla 2005, ako aj moment uplynutia platnosti tejto zmluvy stanovený po predĺžení na 16. júla 2010 a prekvalifikovať záväzok na pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú, alebo subsidiárne vyhlásiť, že existuje taký vzťah na dobu neurčitú,

subsidiárne zrušiť právne posúdenie zmluvy uzavretej 1. augusta 2010, ako aj moment uplynutia platnosti tejto zmluvy stanovený na 1. augusta 2013 a prekvalifikovať záväzok na pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú, alebo subsidiárne vyhlásiť, že existuje taký vzťah na dobu neurčitú,

zaviazať žalovaného na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú žalobca utrpel z dôvodu konania ÚHVT, ktorú predbežne odhaduje, pričom nepovažuje tento odhad za záväzný a bude ho možné ešte zvýšiť počas konania na 6 113,79 eura majetkovej ujmy a 30 000 eur nemajetkovej ujmy,

subsidiárne, a ak by Súd pre verejnú službu z akýchkoľvek dôvodov dospel k záveru, že napriek existencii pracovnoprávneho vzťahu na dobu neurčitú tento vzťah zanikol 16. júla 2010 - čo žalobca popiera - priznať náhradu škody spôsobenej protiprávnym vypovedaním zmluvy,

subsidiárne v druhom rade, a ak by Súd pre verejnú službu z akýchkoľvek dôvodov dospel k záveru, že nijaké prekvalifikovanie záväzku ani rozhodnutie, že vznikol pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú, nie je možné - čo žalobca popiera - priznať náhradu škody, ktorá bola žalobcovi spôsobená z dôvodu protiprávneho konania ÚHVT,

umožniť žalobcovi domáhať sa akýchkoľvek ďalších nárokov, podať iné žalobné prostriedky, ďalšie dôvody a iné podania, a najmä zaviazať ÚHVT na náhradu škody, ktorá súvisí s utrpenou ujmou,

umožniť žalobcovi preukázať všetkými dostupnými právnymi prostriedkami, najmä výsluchom svedkov, skutočnosti uvedené v časti skutkové okolnosti,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

____________