Language of document : ECLI:EU:F:2014:226

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

25. september 2014

Kohtuasi F‑61/11 DEP

Daniele Possanzini

versus

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) poolt kodukorra artikli 92 alusel esitatud hüvitatavate kulude kindlaksmääramise taotlus tulenevalt kohtumäärustest Possanzini vs. Frontex (F‑61/11 R, EU:F:2011:183) ja Possanzini vs. Frontex (F‑61/11, EU:F:2012:146).

Otsus:      Määrata D. Possanzinile Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri poolt kohtuasjades F‑61/11: Possanzini vs. Frontex ja F‑61/11 R: Possanzini vs. Frontex hüvitamisele kuuluvate kulude summaks 8978,28 eurot. Jätta käesoleva kohtukulude kindlaksmääramise menetlusega tekkinud poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Poolte vältimatud kulud – Mõiste – Institutsiooni poolt oma advokaadile makstud tasu – Hõlmamine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 61 esimene lõik ja I lisa artikli 7 lõige 1; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

2.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Poolte vältimatud kulud – Mõiste – Kulud, mis institutsiooni teenistuja on kandnud teda abistava advokaadiga kohtumiseks viimase asukohas – Hõlmamine – Tingimused

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

3.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Arvesse võetavad asjaolud – Kohtukulude kindlaksmääramise menetlusega seotud vältimatud kulud – Hõlmamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

1.      Euroopa Kohtu põhikirja artikli 19 esimesest lõigust, mida kohaldatakse Avaliku Teenistuse Kohtule põhikirja I lisa artikli 7 lõike 1 alusel, nähtub, et institutsioonid võivad kasutada advokaadi abi. Advokaadi tasu on seega hõlmatud menetlusega seotud poolte vältimatute kulude mõistega, ilma et institutsioon peaks tõendama, et selline abi oli objektiivselt põhjendatud. Seega, kuigi asjaolu, et institutsioon kasutas teenistujat ja kahte advokaati, ei mõjuta nende kulude võimalikku hüvitatavust, kuna miski ei võimalda neid kulusid põhimõtteliselt välistada, võib see mõjutada nende menetlusega seotud kulude summa kindlaksmääramist, mis lõpuks hüvitamisele kuuluvad.

(vt punkt 28)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtumäärused Kerstens vs. komisjon, T‑498/09 P, EU:T:2012:147, punkt 20, ja Marcuccio vs. komisjon, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punkt 14 ja seal viidatud kohtupraktika.

2.      Sõidukulud, mis advokaat on kandnud oma kliendiga isiklikult kohtumiseks viimase asukohas, ei ole üldjuhul menetlusega seotud vältimatud kulud, välja arvatud juhul, kui kulude hüvitamist taotlev poolt suudab tõendada, et need kohtumised on põhimenetluse jaoks vajalikud ja need peavad aset leidma kliendi asukohas. Sama põhimõtet tuleb kohaldada ka nende kulude suhtes, mis institutsiooni teenistuja kannab teda Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses abistavate advokaatidega kohtumiseks. Kuigi on tõsi, et olemasolevad sidevahendid hõlbustavad advokaadi ja kliendi vahelist suhtlust, ei asenda need täielikult mis tahes isiklikku kohtumist ning ei saa välistada, et kohtumised on vajalikud seoses menetlusega Avaliku Teenistuse Kohtus. Kohtumistega seotud kulude hüvitamist taotlev pool peab siiski tõendama, et kulud puudutavad põhimenetlust ja on vajalikud.

(vt punkt 46)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtumäärused ICI vs. komisjon, C‑286/95 P‑DEP, EU:C:2004:412, punkt 28, ja Tetra Laval vs. komisjon, C‑12/03 P‑DEP ja C‑13/03 P‑DEP, EU:C:2010:280, punkt 66.

Esimese Astme Kohus: kohtumäärus Sison vs. nõukogu, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, punkt 52.

3.      Kuigi formaalselt ei ole kohtukulude kindlaksmääramise menetlusega seotud kulude ja tasude kohta vaja eraldi otsust teha, peab liidu kohus hüvitatavate kohtukulude summat kindlaks määrates siiski arvestama kõigi kohtuasja asjaoludega kuni kohtukulude kindlaksmääramise määruse tegemiseni.

(vt punkt 52)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärused Kerstens vs. komisjon, F‑12/10 DEP, EU:F:2012:183, punktid 49 ja 50; Martinez Erades vs. Euroopa välisteenistus, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, punkt 35 ja seal viidatud kohtupraktika, ning Bogusz vs. Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, punkt 45.