Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 25. mája 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/B.

(vec C-323/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Odporca v konaní o opravnom prostriedku: B.

Prejudiciálne otázky

1.    a)    Má sa pojem „žiadajúci členský štát“ v zmysle článku 29 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 20131 ) vykladať v tom zmysle, že sa pod ním má rozumieť členský štát (v tomto prípade tretí členský štát, t. j. Holandsko), ktorý ako posledný podal inému členskému štátu dožiadanie o prijatie späť alebo prevzatie?

b)    V prípade zápornej odpovede: Má okolnosť, že medzi dvoma členskými štátmi (v tomto prípade medzi Nemeckom a Talianskom) bola už skôr uzavretá dohoda o uznávaní zodpovednosti, potom ešte dôsledky na právne povinnosti tretieho členského štátu (v tomto prípade Holandska) z nariadenia Dublin voči cudzincovi alebo voči členským štátom zúčastneným na tejto skoršej dohode, a ak áno, aké?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa článok 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, s prihliadnutím na jeho odôvodnenie 19, vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby osoba, ktorá žiada o medzinárodnú ochranu, v rámci opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odovzdaní úspešne namietala, že odovzdanie nemožno vykonať, pretože lehota na odovzdanie, ktoré bolo už skôr dojednané medzi dvoma členskými štátmi (v tomto prípade Nemecko a Taliansko), už uplynula?

____________

1     s. 31.