Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 november 2014 – Carlo De Nicola / EIB

(Zaak F-55/08 RENV)1

(Openbare dienst – Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging – Personeel van de EIB – Beoordeling – Onrechtmatigheid van het besluit van het beroepscomité – Afdoening zonder beslissing over het verzoek om schadevergoeding)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: G. Nuvoli en F. Martin, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Ten eerste, gedeeltelijke nietigverklaring van een besluit van het beroepscomité betreffende verzoekers beoordeling over 2006 en, ten tweede, vaststelling dat verzoeker het slachtoffer is van psychisch geweld en veroordeling van de verwerende partij tot stopzetting van dat geweld en tot betaling van een vergoeding voor de materiële en immateriële schade

Dictum

Het besluit van het beroepscomité van de Europese Investeringsbank van 14 december 2007 wordt nietig verklaard.

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de vordering tot nietigverklaring van het besluit van 13 juli 2007 om verzoeker niet te bevorderen, over de vordering tot nietigverklaring van het beoordelingsrapport over 2006 en over de vordering tot vergoeding van de schade die door het psychisch geweld zou zijn ontstaan.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Investeringsbank zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van De Nicola in de zaken F-55/08, T-37/10 P en F-55/08 RENV.

____________

1     PB C 209 van 15.8.2008, blz. 73.