Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. novembra 2014 – Carlo De Nicola/EIB

(vec F-55/08 RENV)1

(Verejná služba – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Zamestnanci EIB – Hodnotenie – Nezákonnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Zastavenie konania o návrhu na náhradu škody)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: G. Nuvoli a F. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane čiastočné zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru týkajúceho sa hodnotenia žalobcu za rok 2006 a na druhej strane určenie, že žalobca je obeťou psychického obťažovania, ako aj uloženie žalovanej, aby ukončila toto obťažovanie a nahradila žalobcovi spôsobenú nemajetkovú a majetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie odvolacieho výboru Európskej investičnej banky zo 14. decembra 2007 sa zrušuje.

2.    Konanie o návrhu na zrušenie rozhodnutia z 13. júla 2007 o nepovýšení žalobcu, o návrhu na zrušenie hodnotiacej správy za rok 2006 a o návrhu na náhradu údajne spôsobenej ujmy z dôvodu psychického obťažovania sa zastavuje.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán De Nicola vo veciach F-55/08, T-37/10 a F-55/08 RENV.

____________

1 Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008, s. 73.