Language of document : ECLI:EU:F:2014:244

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 11. novembra 2014

Vec F‑55/08 RENV

Carlo De Nicola

proti

Európskej investičnej banke (EIB)

„Verejná služba – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Zamestnanci EIB – Hodnotenie – Nezákonnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Zastavenie konania o návrhu na náhradu škody“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, ktorou C. De Nicola v podstate navrhol, po prvé, zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru Európskej investičnej banky (EIB) zo 14. decembra 2007, po druhé, zrušenie rozhodnutia nepovýšiť ho z 13. júla 2007, po tretie, zrušenie jeho hodnotiacej správy za rok 2006, a po štvrté, zaviazanie EIB, aby mu zaplatila náhradu škody za psychické obťažovanie, ktorého údajne bol obeťou

Rozhodnutie:      Rozhodnutie odvolacieho výboru Európskej investičnej banky zo 14. decembra 2007 sa zrušuje. Konanie o návrhoch na zrušenie rozhodnutia nepovýšiť žalobcu z 13. júla 2007, o návrhoch na zrušenie hodnotiacej správy za rok 2006 a o návrhoch na náhradu údajnej ujmy z dôvodu psychického obťažovania, sa zastavuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil C. De Nicola vo veciach F‑55/08, T‑37/10 P a F‑55/08 RENV.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Napadnutie pred odvolacím výborom banky – Rozsah preskúmania odvolacieho výboru

(Poriadok zamestnancov Európskej investičnej banky, článok 22)

2.      Žaloby úradníkov – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Žaloba o náhradu škody – Návrhy na náhradu škody zakladajúce sa na rovnakom skutkovom stave podané v dvoch odlišných žalobách – Prednosť – Zásada riadneho výkonu spravodlivosti – Zastavenie konania

1.      Odvolací výbor zriadený Európskou investičnou bankou v oblasti hodnotenia zamestnancov musí vykonávať úplné preskúmanie hodnotiacej správy, ktorá mu je predložená, a nie preskúmanie, ktoré sa obmedzuje na zjavne nesprávne posúdenie. Možnosť, ktorou odvolací výbor disponuje, vyhlásiť za neplatné akékoľvek tvrdenie obsiahnuté v hodnotiacom formulári, teda v hodnotiacej správe, totiž znamená, že uvedený výbor je oprávnený prehodnotiť dôvodnosť každého tvrdenia pred jeho zrušením. Rozsah tejto právomoci tak jasne prekračuje rozsah jednoduchej právomoci preskúmať zákonnosť a zrušiť výrok aktu, keďže zahŕňa možnosť vyhlásiť za neplatné dokonca aj dôvody odôvodňujúce prijatie jeho výroku bez ohľadu na ich význam v štruktúre odôvodnenia uvedeného aktu. Táto právomoc úplného preskúmania odvolacieho výboru je potvrdená právomocou zmeniť individuálne známky a známku za zásluhy vyplývajúce z celkového hodnotenia výkonu odvolateľa, ktorá mu je výslovne priznaná. Zmena známky za zásluhy dotknutej osoby totiž znamená, že tento výbor podrobne preskúmava všetky posúdenia zásluh uvedené v napadnutej správe, pokiaľ ide o výskyt prípadných pochybení v právnom či skutkovom posúdení, a v prípade potreby môže nahradiť hodnotiteľa pri novom posúdení týchto zásluh.

(pozri body 32 a 33)

2.      Keď skutkové a právne okolnosti a tvrdenia týkajúce sa toho istého skutkového stavu, ktorý je základom dvoch návrhov na náhradu škody podaných tým istým žalobcom v rámci dvoch odlišných žalôb proti tomu istému žalovanému, sú podrobnejšie a viac odôvodnené v konaní o jednej z týchto žalôb, a to zo strany oboch účastníkov konania, vyplýva z toho, že súd Únie je schopný lepšie zistiť a posúdiť skutkový stav, ktorý je základom návrhu na náhradu škody v uvedenej veci. V dôsledku toho je možné v konaní o tejto veci lepšie zabezpečiť riadny výkon spravodlivosti a účinnú súdnu ochranu. Konanie o návrhu na náhradu škody v druhej veci sa teda zastaví.

(pozri body 60, 62 a 63)