Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008°r. - Palazzo przeciwko Komisji

(Sprawa F-57/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Armida Palazzo (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie niezgodności z prawem art. 4 załącznika VIII regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego dotyczącej obliczenia lat służby uprawniających do nabycia uprawnień emerytalnych przez skarżącą pracującą w charakterze członka personelu miejscowego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że art. 4 załącznika VIII regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich jest niezgodny z prawem;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 24 października dotyczącej obliczenia lat służby uprawniających do nabycia uprawnień emerytalnych przez skarżącą pracującą w charakterze członka personelu miejscowego;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________