Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи cъстав) от 4 юни 2009 г. - De Britto Patricio-Dias/Комисия

(Дело F-56/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Обща система за здравно осигуряване - Основно осигуряване на децата на издръжка по общата система за здравно осигуряване - Липса на жалба - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: De Britto Patricio-Dias (Брюксел, Белгия) (представител: L. Massaux, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Отмяна на решението на органа по назначаването, с което се отхвърля искането на жалбоподателя да се ползва от основния режим за своите деца.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н de Britto Patricio-Dias като явно недопустима.

Осъжда г-н de Britto Patricio-Dias да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ С 209, 15.8.2008 г., стр. 74.