Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 4 juni 2009 De Britto Patricio-Dias / Commissie

(Zaak F-56/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering - Primaire dekking van kinderen ten laste door gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering - Ontbreken van klacht - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: De Britto Patricio-Dias (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Massaux, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende afwijzing van verzoekers verzoek om voor zijn kinderen in aanmerking te kunnen komen voor de hoofdverzekering

Dictum

Het beroep van De Britto Patricio-Dias wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

De Britto Patricio-Dias wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 209 van 15.08.08 blz.74.