Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 4 juni 2009

Mål F-56/08

Jorge de Britto Patricio-Dias

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Gemensamma sjukförsäkringssystemet – Huruvida underhållsberättigade barn i första hand täcks av det gemensamma sjukförsäkringssystemet – Avsaknad av klagomål – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan väckt av De Britto Patricio-Dias med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA mot kommissionens beslut om att sökandens underhållsberättigade barn inte i första hand täcks av Europeiska gemenskapernas institutioners gemensamma sjukförsäkringssystem.

Avgörande: Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Talan om ogiltigförklaring – Rättsakter mot vilka talan kan väckas – Begrepp – Rättsakter som kan påverka en viss rättslig situation – Talan som väckts endast mot en rättsakts motivering – Avvisning

(Artikel 230 EG)

2.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Föreligger inte – Avvisning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

1.      De enda åtgärder som utgör rättsakter eller beslut som kan bli föremål för talan om ogiltigförklaring är sådana åtgärder som har bindande rättsverkningar som kan påverka sökandens intressen direkt och omedelbart genom att väsentligt förändra dennes rättsliga ställning. Däremot kan en talan om ogiltigförklaring inte väckas mot motiveringen i sig till sådana rättsakter, då de inte utgör nödvändigt stöd för beslutsdelen i en rättsakt som går någon emot.

(se punkt 15)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten 17 september 1992, NBV och NVB mot kommissionen, T‑138/89, REG 1992, s. II‑2181, punkt 31

2.      Enligt artikel 91.2 i tjänsteföreskrifterna kan en talan mot en rättsakt som går någon emot endast tas upp till sakprövning om ett klagomål dessförinnan har anförts till tillsättningsmyndigheten enligt artikel 90.2 inom den tidsfrist som där föreskrivs, och om klagomålet har avslagits, antingen uttryckligen eller tyst.

(se punkt 16)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten 7 december 1999, Reggimenti mot parlamentet, T‑108/99, REGP 1999, s. I‑A‑243 och II‑1205, punkt 19