Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

17. november 2009

Kohtuasi F‑57/08

Armida Palazzo

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Pensioniõiguste ülekandmine – Kohaliku töötajana omandatud õigused – Staažilisa arvutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles A. Palazzo palub sisuliselt tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti pensioniosakonna juhataja 24. oktoobri 2007. aasta otsus staažilisa arvutamise kohta ühenduse pensioniõiguste alusel, mis hageja kohaliku töötajana omandas.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kõik komisjoni kohtukulud. Komisjoni nõuete toetuseks menetlusse astunud Euroopa Liidu Nõukogu kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Võrdne kohtlemine – Personalieeskirjades sätestatud tagatiste ja sotsiaalkindlustushüvitiste osas teenistujate erinevate kategooriate erinev kohtlemine – Diskrimineerimise puudumine

2.      Ametnikud – Pensionid – Pensioniõigusliku staaži arvutamine – Abiteenistujana teenistuses oldud aja arvesse võtmine – Tingimused

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikkel 4)

1.      Erinevusi erinevatesse kategooriatesse kuuluvate selliste isikute vahelises staatuses, kes on ühenduse teenistuses kas ametnikena või muude teenistujate teenistustingimuste alla kuuluvate erinevate kategooriate teenistujatena, ei saa kahtluse alla seada. Iga kategooria määratlus vastab ühenduse halduse õiguspärastele vajadustele ning nende alaliste või ajutiste ülesannete olemusele, mida see kategooria peab täitma. Seega oli ühenduse seadusandjal vabadus personalieeskirjade VIII lisa artiklis 4 sätestada, et ainult ametnikel, ajutistel teenistujatel ja lepingulistel töötajatel on võimalus taotleda, et nende pensioniõiguste arvutamisel võetaks arvesse kogu seda aega, mis nad ametniku, ajutise töötaja või lepingulise töötajana teenistuses on olnud.

Peale selle ei saa kohalik töötaja väita, et teda on teiste kategooria ametnikega võrreldes halvemini koheldud ning et teda koheldakse seetõttu erinevalt või isegi diskrimineeritakse põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt, kuna kohaliku töötajana ei ole ta muude kategooria teenistujatega võrreldavas olukorras. Erinevusi kohalike töötajate ning teiselt poolt ametnike ja ajutiste teenistujate staatuse vahel ei saa võrdse kohtlemise põhimõttele tuginedes kahtluse alla seada, kuna need objektiivsed õiguslikud erinevused personalieeskirjades sätestatud tagatiste, palgaastme, töötasu ja sotsiaalsete soodustuste tasandil on olemuselt esmatähtsad. Seega ei ole diskrimineerimisega tegemist juhul, kui teatavad ühenduste teenistuses olevad isikute kategooriad saavad personalieeskirjades sätestatud tagatiste ja sotsiaalkindlustushüvitiste osas kasutada tagatisi või soodustusi, mida teistele kategooriatele ei ole ette nähtud.

(vt punktid 38 ja 39)

Viited:

Euroopa Kohus: 6. oktoober 1983, liidetud kohtuasjad 118/82−123/82: Celant jt vs. komisjon (EKL 1983, lk 2995, punkt 22)

Esimese Astme Kohus: 9. juuli 2007, kohtuasi T‑415/06 P: De Smedt vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 54 ja 55 ja seal viidatud kohtupraktika)

Avaliku Teenistuse Kohus: 19. oktoober 2006, kohtuasi F‑59/05: De Smedt vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑109 ja II‑1‑1‑409, punkt 76); 12. märts 2009, kohtuasi F‑104/06: Arpaillange jt vs. komisjon (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 61)

2.      Selleks et abiteenistujana töötatud aega saaks ühenduse pensioniskeemis arvesse võtmiseks käsitada ajutise teenistujana töötatud ajana, on vaja, et asjassepuutuva isiku täidetavatele tööülesannetele vastav ametikoht esineks institutsiooni ametikohtade loetelus ja oleks täitmata ning et täidetavad tööülesanded ei oleks vaid ajutised, st et tegemist oleks alaliste ülesannetega ühenduse avalikus teenistuses.

(vt punktid 44 ja 48)

Viited:

Euroopa Kohus: 1. veebruar 1979, kohtuasi 17/78: Deshormes vs. komisjon (EKL 1979, lk 189, punkt 51); 23. veebruar 1983, liidetud kohtuasjad 225/81 ja 241/81: Toledano Laredo ja Garilli vs. komisjon (EKL 1983, lk 347, punktid 7 ja 12)