Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

17 päivänä marraskuuta 2009

Asia F-57/08

Armida Palazzo

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Eläkeoikeuksien siirto – Paikallisena toimihenkilönä hankitut oikeudet – Hyvityksen laskeminen

Aihe: EY 236 artiklaan ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Armida Palazzo vaatii lähinnä henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston eläkeyksikön päällikön 24.10.2007 tekemän päätöksen kumoamista siltä osin kuin se koskee niiden eläkeoikeuksien palvelusvuosihyvityksen laskemista yhteisön eläkejärjestelmässä, jotka kantaja saavutti työskennellessään paikallisena toimihenkilönä.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan kaikki komission oikeudenkäyntikulut. Euroopan unionin neuvosto, joka on väliintulijana tukenut komission vaatimuksia, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Yhdenvertainen kohtelu – Eri ryhmiin kuuluvien toimihenkilöiden erilainen kohtelu henkilöstösääntöjen mukaisten takeiden ja sosiaaliturvaetuuksien osalta ei ole syrjintää

2.      Virkamiehet – Eläkkeet – Palvelusvuosihyvityksen laskeminen – Ylimääräisenä toimihenkilönä suoritettujen palvelusjaksojen huomioon ottaminen – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 4 artikla)

1.      Yhteisöjen palvelukseen ottamien eri henkilöstöryhmien eli varsinaisten virkamiesten aseman ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltamisalaan kuuluvien eri toimihenkilöryhmien aseman välisiä eroja ei voida kyseenalaistaa. Näiden kunkin ryhmän määritelmä näet vastaa yhteisön hallinnon perusteltuja tarpeita ja niiden pysyvien tai väliaikaisten tehtävien luonnetta, jotka sen on hoidettava. Yhteisöjen lainsäätäjä on siis voinut vapaasti säätää henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 4 artiklassa, että vain virkamiehet, väliaikaiset ja sopimussuhteiset toimihenkilöt voivat pyytää, että eläkeoikeuksien laskennassa otetaan huomioon koko sen palveluksen kesto, jonka he ovat suorittaneet toimielimissä virkamiehenä tai väliaikaisena tai sopimussuhteisena toimihenkilönä.

Paikallinen toimihenkilö ei näin ollen voi väittää, että hän kärsii muihin ryhmiin kuuluviin toimihenkilöihin nähden ja että häntä kohdellaan näin ollen epäyhdenvertaisesti eikä hän voi myöskään vedota perusteettomaan eikä suhteettoman ankaraan syrjintään, koska paikallisena toimihenkilönä hän ei ole muihin ryhmiin kuuluviin toimihenkilöihin rinnastettavassa tilanteessa. Yhtäältä paikallisten toimihenkilöiden ja toisaalta virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden välillä olevia eroja henkilöstösäännöissä ei voida saattaa kyseenalaisiksi yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen vetoamalla, koska nämä objektiiviset oikeudelliset erot henkilöstösääntöjen mukaisissa takeissa, luokittelussa, palkassa ja sosiaalietuuksissa ovat luonteeltaan keskeisiä. Näin ollen se, että henkilöstösääntöjen mukaisten takeiden ja sosiaalietuuksien näkökulmasta tietyt yhteisöjen palkkaamat henkilöryhmät voivat saada takeita tai etuja, joita ei myönnetä muille henkilöryhmille, ei ole tosiasiallista syrjintää.

(ks. 38 ja 39 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 118/82–123/82, Celant ym. v. komissio, 6.10.1983 (Kok., s. 2995, 22 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑415/06 P, De Smedt v. komissio, 9.7.2007, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 54 ja 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Virkamiestuomioistuin: asia F‑59/05, De Smedt v. komissio, 19.10.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑109 ja II‑1‑1‑409, 76 kohta) ja asia F‑104/06, Arpaillange ym. v. komissio, 12.3.2009 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 61 kohta)

2.      Ylimääräisenä toimihenkilönä suoritettujen jaksojen rinnastamiseksi väliaikaisena toimihenkilönä suoritettuihin jaksoihin, jotta ne otettaisiin huomioon yhteisön eläkejärjestelmässä, edellytetään, että asianomaisen hoitamia tehtäviä vastaava virka sisältyy toimielimen henkilöstötaulukkoon ja että se on avoinna sekä että hoidetut tehtävät eivät ole luonteeltaan tilapäisiä eli toisin sanoen, että kyse on yhteisöjen julkishallinnon pysyvistä tehtävistä.

(ks. 44 ja 48 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 17/78, Deshormes v. komissio, 1.2.1979 (Kok., s. 189, 51 kohta) ja yhdistetyt asiat 225/81 ja 241/81, Toledano Laredo ja Garilli v. komissio, 23.2.1983 (Kok., s. 347, 7 ja 12 kohta)