Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 17 d.

Byla F‑57/08

Armida Palazzo

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Teisių į pensiją pervedimas – Kaip vietinio tarnautojo įgytos teisės – Pensijų draudimo stažo skaičiavimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo A. Palazzo iš esmės prašo panaikinti 2007 m. spalio 24 d. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro Pensijų skyriaus viršininko sprendimą tiek, kiek jis susijęs su papildomo Bendrijos pensijų draudimo stažo apskaičiavimu pervedant ieškovės teises į pensiją, įgytas dirbant vietine tarnautoja.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovė padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas. Europos Sąjungos Taryba, į bylą palaikyti Komisijos reikalavimų įstojusi šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vienodas požiūris – Įvairių tarnautojų skirtingas vertinimas Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintų garantijų ir socialinės apsaugos išmokų srityje – Diskriminacijos nebuvimas

2.      Pareigūnai – Pensijos – Pensijų draudimo stažo apskaičiavimas – Atsižvelgimas į pagalbiniu tarnautoju ištarnautus laikotarpius – Sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 4 straipsnis)

1.      Neginčytina, kad skirtingų Bendrijų įdarbintų asmenų kategorijų, vadinamųjų pareigūnų ar kitų kategorijų darbuotojų, kuriems taikomos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, statusas skiriasi. Iš tiesų kiekvienos kategorijos apibrėžimas susijęs su teisėtais Bendrijos administracijos poreikiais ir su nuolatinių ar laikinų užduočių, kurias ji turi atlikti, pobūdžiu. Taigi Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 4 straipsnyje Bendrijos teisės aktų leidėjas galėjo numatyti, kad skaičiuojant teises į pensiją tik pareigūnai, tarnautojai ar sutartininkai gali prašyti atsižvelgti į visą pareigūnu, laikinuoju tarnautoju ar sutartininku ištarnautą laikotarpį institucijose.

Be to, vietiniai tarnautojai negali tvirtinti esantys blogiau vertinami, palyginti su kitų kategorijų tarnautojais, ir tuo grįsti nevienodą požiūrį ar nepateisinamą ir neproporcingą diskriminaciją, nes, kaip vietinių tarnautojų, jų padėtis nėra panaši į kitų kategorijų tarnautojų padėtį. Vietinių tarnautojų ir pareigūnų ar laikinųjų tarnautojų statuso skirtumų negalima ginčyti remiantis vienodo požiūrio principu, nes šie objektyvūs teisiniai skirtumai, susiję su Tarnybos nuostatuose įtvirtintomis garantijomis, priskyrimu prie lygių, darbo užmokesčiu ir socialinėmis lengvatomis, yra esminiai. Todėl diskriminacija negali būti laikoma tai, kad, atsižvelgiant į Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintas garantijas ir socialinio draudimo išmokas, tam tikroms Bendrijų įdarbintų asmenų kategorijoms suteikiamos garantijos ir išmokos, kurios nesuteikiamos kitoms kategorijoms.

(žr. 38 ir 39 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1983 m. spalio 6 d. Sprendimo Celant ir kt. prieš Komisiją, 118/82–123/82, Rink. p. 2995, 22 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. liepos 9 d. Nutarties De Smedt prieš Komisiją, T‑415/06 P, Rink. p. II‑0000, 54 ir 55 punktai ir juose nurodyta teismų praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo De Smedt prieš Komisiją, F‑59/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑109 ir II‑1‑1‑409, 76 punktas; 2009 m. kovo 12 d. Sprendimo Arpaillange ir kt. prieš Komisiją, F‑104/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 61 punktas.

2.      Tam, kad pagalbinio tarnautojo išdirbtas laikotarpis būtų prilygintas laikinojo tarnautojo dirbtam laikotarpiui Bendrijų pensijų sistemos tikslais, reikalaujama, kad darbo vieta, atitinkanti suinteresuotojo asmens atliktas pareigas, būtų numatyta institucijos kadrų lentelėje ir būtų prieinama, o vykdytos pareigos nebūtų laikinos, t. y. kad jos būtų nuolatinės Bendrijos viešosios tarnybos užduotys.

(žr. 44 ir 48 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1979 m. vasario 1 d. Sprendimo Deshormes prieš Komisiją, 17/78, Rink. p. 189, 51 punktas; 1983 m. vasario 23 d. Sprendimo Toledano Laredo ir Garilli prieš Komisiją, 225/81 ir 241/81, Rink. p. 347, 7 ir 12 punktai.