Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 17 listopada 2009 r.

Sprawa F‑57/08

Armida Palazzo

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie uprawnień emerytalnych – Prawa nabyte w charakterze członka personelu miejscowego –Obliczanie dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której A. Palazzo żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji kierownika wydziału ds. emerytur i rent biura administracji i rozliczania uprawnień indywidualnych z dnia 24 października 2007 r. w przedmiocie obliczenia liczby dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do wspólnotowej emerytury wynikającej z jej praw nabytych w charakterze członka personelu miejscowego.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżąca pokrywa, poza własnymi kosztami, całość kosztów Komisji. Rada Unii Europejskiej, interwenient popierający żądania Komisji, pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Równość traktowania – Odmienne traktowanie różnych kategorii pracowników w zakresie gwarancji wynikających z regulaminu pracowniczego oraz świadczeń zabezpieczenia społecznego – Brak dyskryminacji

2.      Urzędnicy – Emerytury i renty – Obliczanie lat służby zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury – Uwzględnienie okresów służby w charakterze członka personelu pomocniczego – Przesłanki

(regulamin pracowniczy, załącznik VIII, art. 4)

1.      Nie można kwestionować różnic w regulaminie pracowniczym w odniesieniu do różnych kategorii osób zatrudnionych przez Wspólnoty, czy to w charakterze urzędników, czy różnych kategorii pracowników podlegających warunkom zatrudnienia innych pracowników. Definicja każdej kategorii pracowników odpowiada bowiem uzasadnionym potrzebom administracji wspólnotowej i charakterowi obowiązków, stałych lub czasowych, jakie muszą być przez nią wykonywane. Prawodawca wspólnotowy mógł zatem postanowić w art. 4 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, że wyłącznie urzędnicy, członkowie personelu tymczasowego i kontraktowego mogą zażądać, aby do celów obliczenia uprawnień emerytalnych został uwzględniony cały okres służby w charakterze urzędnika, członka personelu tymczasowego lub członka personelu kontraktowego, za który wpłacono składki.

Ponadto członek personelu miejscowego nie może twierdzić, że został pokrzywdzony w porównaniu z członkami innych kategorii personelu i odmiennie potraktowany ani nawet że zastosowano wobec niego nieuzasadnioną i nieproporcjonalną dyskryminację, skoro jako członek personelu miejscowego nie znajduje się w sytuacji porównywalnej z członkami innych kategorii personelu. Różnice, występujące na gruncie regulaminu pracowniczego, między członkami personelu miejscowego z jednej strony a urzędnikami lub innymi kategoriami personelu z drugiej strony nie mogą być kwestionowane na podstawie zasady równego traktowania, bowiem te obiektywnie różne rozwiązania prawne w zakresie gwarancji w regulaminie pracowniczym, zaszeregowania, wynagrodzenia i przywilejów socjalnych mają zasadniczy charakter. Nie stanowi tym samym dyskryminacji fakt, iż pod względem przewidzianych regulaminem pracowniczym gwarancji i świadczeń zabezpieczenia społecznego niektóre z kategorii osób zatrudnionych przez Wspólnoty mogą korzystać z gwarancji lub świadczeń, które nie przysługują innym kategoriom.

(zob. pkt 38, 39)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone od 118/82 do 123/82 Celant i in. przeciwko Komisji, 6 października 1983 r., Rec. s. 2995, pkt 22

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑415/06 P De Smedt przeciwko Komisji, 9 lipca 2007 r., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 54, 55 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑59/05 De Smedt przeciwko Komisji, 19 października 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑109, II‑1‑1‑409, pkt 76; sprawa F‑104/06 Arpaillange i in. przeciwko Komisji, 12 marca 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 61

2.      Celem zrównania okresów pracy w charakterze członka personelu pomocniczego z okresami pracy w charakterze członka personelu tymczasowego, dla ich uwzględnienia do celów wspólnotowego systemu emerytalno‑rentowego, wymagane jest, by stanowisko odpowiadające zadaniom wykonywanym przez zainteresowanego znajdowało się na liście stanowisk załączonej do sekcji budżetu odnoszącej się do instytucji i było dostępne, i by wykonywane zadania nie miały charakteru przejściowego, innymi słowy, by chodziło o stałe zadania w zakresie wspólnotowej służby publicznej.

(zob. pkt 44, 48)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 17/78 Deshormes przeciwko Komisji, 1 lutego 1979 r., Rec. s. 189, pkt 51; sprawy połączone 225/81 i 241/81 Toledano Laredo i Garilli przeciwko Komisji, 23 lutego 1983 r., Rec. s. 347, pkt 7, 12