Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 17. novembra 2009

Zadeva F-57/08

Armida Palazzo

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos pokojninskih pravic – Pravice, ki jih oseba pridobi kot lokalni uslužbenec – Izračun pravic“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero A. Palazzo v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe vodje enote za pokojnine Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev z dne 24. oktobra 2007 o izračunu priznanih anuitet pokojninskih pravic Skupnosti, izhajajočih iz pravic, ki jih je pridobila kot lokalna uslužbenka.

Odločitev: Tožba se zavrne. Tožeča stranka poleg svojih stroškov nosi vse stroške Komisije. Svet Evropske unije, intervenient v podporo predlogom Komisije, nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Enako obravnavanje – Različno obravnavanje različnih kategorij uslužbencev na področju jamstev iz Kadrovskih predpisov in ugodnosti socialne varnosti – Neobstoj diskriminacije

2.      Uradniki – Pokojnine – Izračun pokojninske dobe – Upoštevanje delovne dobe, ki jo je oseba dopolnila kot pomožni uslužbenec – Pogoji

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VIII, člen 4)

1.      Razlik v veljavnih Kadrovskih predpisih med različnimi kategorijami oseb, ki jih Skupnosti zaposlujejo bodisi kot uradnike v pravem pomenu bodisi kot različne kategorije uslužbencev, za katere se uporabljajo Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, ni mogoče izpodbijati. Opredelitev vsake od teh kategorij namreč ustreza upravičenim potrebam uprave Skupnosti in naravi stalnih ali začasnih nalog, ki jih mora opravljati. Zakonodajalec Skupnosti je tako lahko v členu 4 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom svobodno določil, da imajo samo uradniki, začasni uslužbenci in pogodbeni uslužbenci možnost, da za izračun pokojninskih pravic zahtevajo upoštevanje celotne delovne dobe, ki so jo dopolnili v institucijah kot uradniki, začasni uslužbenci ali pogodbeni uslužbenci.

Poleg tega lokalni uslužbenec ne more trditi, da je bil postavljen v slabši položaj v primerjavi z uslužbenci drugih kategorij in da je bil zaradi tega žrtev različnega obravnavanja ali celo neupravičene in nesorazmerne diskriminacije, ker kot lokalni uslužbenec ni v položaju, primerljivem s položajem uslužbencev drugih kategorij. Razlik v veljavnih Kadrovskih predpisih med lokalnimi uslužbenci na eni strani in uradniki ali drugimi uslužbenci na drugi strani ni mogoče izpodbijati na podlagi načela enakega obravnavanja, ker so te objektivne pravne razlike na ravni jamstev iz Kadrovskih predpisov, razvrstitve, osebnih prejemkov in socialnih ugodnosti bistvene. Zato dejstvo, da lahko glede jamstev iz Kadrovskih predpisov in ugodnosti socialne varnosti nekatere kategorije oseb, zaposlenih v Skupnostih, uživajo jamstva ali ugodnosti, ki niso dodeljene drugim kategorijam, ne pomeni diskriminacije.

(Glej točki 38 in 39.)

Napotitev na:

Sodišče: 6. oktober 1983, Celant in drugi proti Komisiji, od 118/82 do 123/82, Recueil, str. 2995, točka 22;

Sodišče prve stopnje: 9. julij 2007, De Smedt proti Komisiji, T‑415/06 P, še neobjavljen v ZOdl., točki 54 in 55 ter navedena sodna praksa;

Sodišče za uslužbence: 19. oktober 2006, De Smedt proti Komisiji, F‑59/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑109 in II‑1‑1‑409, točka 76; 12. marec 2009, Arpaillange in drugi proti Komisiji, F‑104/06, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 61.

2.      Za izenačitev dob, ki jih je oseba dopolnila kot pomožni uslužbenec, z dobami, ki jih je dopolnila kot začasni uslužbenec, zaradi njihovega upoštevanja v pokojninskem sistemu Skupnosti, se zahteva, da je zaposlitev, ki ustreza nalogam, ki jih je opravljala zadevna oseba, navedena v kadrovskem načrtu institucije in je na razpolago ter da naloge, ki jih je ta oseba opravljala, niso prehodne, to pomeni, da morajo to biti stalne naloge javne službe Skupnosti.

(Glej točki 44 in 48.)

Napotitev na:

Sodišče: 1. februar 1979, Deshormes proti Komisiji, 17/78, Recueil, str. 189, točka 51; 23. februar 1983, Toledano Laredo in Garilli proti Komisiji, 225/81 in 241/81, Recueil, str. 347, točki 7 in 12.