Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 19. januára 2017 – Splnomocnenec pre ochranu údajov

(vec C-25/17)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Splnomocnenec pre ochranu údajov

Ďalší účastník konania: Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Prejudiciálne otázky

Treba výnimky podľa článku 3 ods. 2 smernice 95/46/ES1 týkajúce sa pôsobnosti vykladať tak, že zber a iné spracovanie osobných údajov, ktoré členovia náboženskej spoločnosti uskutočňujú v súvislosti s podomovou evanjelizačnou činnosťou, nespadajú do pôsobnosti tejto smernice? Aký význam má pri posudzovaní uplatniteľnosti smernice jednak to, že evanjelizačnú činnosť, v súvislosti s ktorou dochádza ku zberu údajov, organizuje náboženská spoločnosť a jej zhromaždenia, a na druhej strane skutočnosť, že zároveň ide aj o osobné praktizovanie viery členov náboženskej spoločnosti?

Treba definíciu pojmu „registračný systém“ v článku 2 písm. c) smernice 95/46/ES s ohľadom na jej odôvodnenia 26 a 27 vykladať tak, že súhrn osobných údajov, ktoré sa v súvislosti s vyššie opísanou uskutočňovanou podomovou evanjelizačnou činnosťou nezbierajú automatizovane (meno a adresa, ako aj ostatné možné údaje a charakteristiky, ktoré sa môžu týkať osoby);

a)    preto nepredstavujú takýto registračný systém, pretože na kartotéky, registre alebo na iné organizačné systémy, ktoré slúžia na vyhľadávanie, sa výslovne nevzťahuje definícia podľa fínskeho zákona o osobných údajoch, alebo

b)    preto predstavujú takýto registračný systém, pretože z údajov možno s ohľadom na účel, na ktorý sú určené, naozaj jednoducho a bez neprimeraných nákladov získať informácie potrebné na neskoršie použitie, ako je to stanovené vo fínskom zákone o osobných údajoch?

Treba formuláciu v článku 2 písm. d) smernice 95/46/ES „ktorý sám, alebo v spojení s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov“ vykladať v tom zmysle, že náboženská spoločnosť organizujúca činnosť, pri ktorej sa uskutočňuje zber osobných údajov (okrem iného stanovením hranice pôsobnosti členov, sledovaním evanjelizačnej činnosti a vedením registrov o osobách, ktoré si neželajú, aby ich členovia náboženskej spoločnosti navštívili), môže byť v súvislosti s uvedenou činnosťou jej členov považovaná za prevádzkovateľa, hoci náboženská spoločnosť tvrdí, že prístup k zaznamenaným informáciám majú len konkrétni členovia vykonávajúci evanjelizačnú činnosť?

Treba spomínaný článok 2 písm. d) vykladať v tom zmysle, že náboženskú spoločnosť možno ako prevádzkovateľa klasifikovať iba vtedy, keď prijme iné špecifické opatrenia, ako poverenia či písomné pokyny, ktorými riadi zber údajov, alebo postačuje, že náboženská spoločnosť zohráva skutočnú úlohu pri riadení činnosti svojich členov?

Odpoveď na tretiu a štvrtú prejudiciálnu otázku je nevyhnutná len vtedy, ak sa na základe odpovedí na prvú a druhú prejudiciálnu otázku uplatní smernica. Odpoveď na štvrtú prejudiciálnu otázku je potrebná len vtedy, keď na základe tretej prejudiciálnej otázky nemožno vylúčiť uplatniteľnosť článku 2 písm. d) smernice na náboženskú spoločnosť.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).