Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Sag C-25/17

Sag anlagt af Tietosuojavaltuutettu

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus)

»Præjudiciel forelæggelse – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46/EF – direktivets anvendelsesområde – artikel 3 – indsamling af personoplysninger foretaget af et religiøst samfunds medlemmer i forbindelse med deres forkyndelsesvirksomhed fra dør til dør – artikel 2, litra c) – begrebet »register med personoplysninger« – artikel 2, litra d) – begrebet »registeransvarlig« – artikel 10, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder«

Sammendrag – Domstolens dom (Store Afdeling) af 10. juli 2018

1.        Retslig procedure – mundtlig forhandling – genåbning – den angiveligt ukorrekte karakter af faktiske omstændigheder, som gengives i de berørte parters indlæg i forbindelse med en præjudiciel procedure eller i generaladvokatens forslag til afgørelse – begrundelse for genåbning af den mundtlige forhandling – foreligger ikke

(Art. 267 TEUF; statutten for Domstolen, art. 23; Domstolens procesreglement, art. 83)

2.        Grundlæggende rettigheder – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed – begrebet religion – rækkevidde

(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 10, stk. 1)

3.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46 – anvendelsesområde – behandling af personoplysninger, der iværksættes med henblik på udøvelse af aktiviteter, der ikke er omfattet af EU-retten, eller som foretages af fysiske personer ved udøvelsen af rent personlige eller familiemæssige aktiviteter – ikke omfattet – anvendelse på et religiøst samfunds medlemmers indsamling af personoplysninger i forbindelse med deres forkyndelsesvirksomhed fra dør til dør – foreligger ikke

(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 10, stk. 1; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 3, stk. 2)

4.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46 – anvendelsesområde – register med personoplysninger – begreb – samling af personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med forkyndelsesvirksomhed fra dør til dør og struktureret med henblik på at lette deres senere anvendelse – omfattet

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 2, litra c)]

5.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46 – dataansvarlig – indsamling af personoplysninger foretaget af et trossamfunds medlemmer i forbindelse med deres forkyndelsesvirksomhed fra dør til dør – dette samfund tillægges registeransvaret – indgriben i sådanne samfunds organisatoriske autonomi – foreligger ikke

[Art. 17 TEUF; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 10, stk. 1; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 2, litra d)]

1.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 26 og 28)

2.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 47)

3.      Artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, sammenholdt med artikel 10, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at et trossamfunds medlemmers indsamling af personoplysninger i forbindelse med forkyndelsesvirksomhed fra dør til dør og den efterfølgende behandling af disse personoplysninger hverken udgør behandling af personoplysninger, som foretages under udøvelsen af aktiviteter som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 2, første led, eller behandling af personoplysninger foretaget af fysiske personer ved udøvelsen af rent personlige eller familiemæssige aktiviteter som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 2, andet led.

(jf. præmis 51 og domskonkl. 1)

4.      Artikel 2, litra c), i direktiv 95/46 skal fortolkes således, at begrebet »register« som omhandlet i denne bestemmelse omfatter en samling af personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med forkyndelsesvirksomhed fra dør til dør, og som omfatter navne og adresser samt andre oplysninger vedrørende de besøgte personer, når disse oplysninger er struktureret i henhold til kriterier, der i praksis gør det muligt let at hente disse frem til senere brug. Det er ikke nødvendigt, for at en sådan samling kan være omfattet af dette begreb, at den omfatter kartotekskort, konkrete fortegnelser eller andre søgesystemer.

(jf. præmis 62 og domskonkl. 2)

5.      Artikel 2, litra d), i direktiv 95/46, sammenholdt med artikel 10, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at et trossamfund kan holdes ansvarligt, sammen med dets forkyndende medlemmer, for behandlingen af personoplysninger foretaget af sidstnævnte i forbindelse med forkyndelsesvirksomhed fra dør til dør, som organiseres, koordineres og tilskyndes af dette trossamfund, uden at det i denne forbindelse er påkrævet, at trossamfundet har adgang til disse oplysninger, eller at det har udstedt skriftlige retningslinjer eller anvisninger til dets medlemmer vedrørende denne behandling.

Denne konklusion anfægtes ikke af princippet om de religiøse samfunds organisatoriske autonomi, som følger af artikel 17 TEUF. Forpligtelsen for enhver person til at overholde Unionens retsregler om beskyttelse af personoplysninger kan således ikke anses for at gribe ind i de religiøse samfunds organisatoriske autonomi (jf. analogt dom af 17.4.2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, præmis 58).

(jf. præmis 74 og 75 samt domskonkl. 3)