Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

C25/17. sz. ügy

a Tietosuojavaltuutettu által indított eljárás

(a Korkein hallinto‑oikeus [Finnország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46/EK irányelv – Az említett irányelv hatálya – 3. cikk – Személyes adatoknak a vallási közösség tagjai által a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységük keretében történő gyűjtése – A 2. cikk c) pontja – A »személyesadat‑nyilvántartó rendszer« fogalma – A 2. cikk d) pontja – Az »adatkezelő« fogalma – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 10. cikkének (1) bekezdése”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2018. július 10.

1.        Bírósági eljárás – Szóbeli szakasz – Újbóli megnyitás – Az előzetes döntéshozatali eljárásban érdekelt felek által előterjesztett észrevételekben vagy a főtanácsnok indítványában szereplő ténybeli előfeltevések állítólagos pontatlansága – A szóbeli szakasz újbóli megnyitásának igazolása – Hiány

(EUMSZ 267. cikk; a Bíróság alapokmánya, 23. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 83. cikk)

2.        Alapvető jogok – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – A gondolat, lelkiismeret és vallásszabadsághoz való jog – A vallás fogalma – Terjedelem

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 10. cikk, (1) bekezdés)

3.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv – Hatály – Személyes adatoknak az uniós jog hatálya alá nem tartozó tevékenységek gyakorlása érdekében, illetve természetes személyek által kizárólag személyes célra, vagy háztartási tevékenységeikkel összefüggésben végzett kezelése – Kizártság – Személyes adatoknak valamely vallási közösség tagjai általi, házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében történő gyűjtésére való alkalmazhatóság – Hiány

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 10. cikk, (1) bekezdés; 95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3. cikk, (2) bekezdés)

4.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv – Hatály – Személyesadatnyilvántartó rendszer – Fogalom – A házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében gyűjtött, a későbbi felhasználásuk céljából strukturált adatok összessége – Bennfoglaltság

(95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, c) pont)

5.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv – Adatkezelő – Személyes adatoknak valamely vallási közösség tagjai által a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységük keretében történő gyűjtése – Az adatkezelésnek a közösség terhére történő betudása – Az ilyen közösségek szervezeti autonómiájába való beavatkozás – Hiány

(EUMSZ 17. cikk; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 10. cikk, (1) bekezdés; 95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, d) pont)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 26., 28. pont)

2.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 47. pont)

3.      A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24‑i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének – az Európai Unió Alapjogi Chartája 10. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett – (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a személyes adatoknak a vallási közösség tagjai általi, a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében történő gyűjtése és ezen adatok későbbi kezelése nem minősül sem a személyes adatok – az ezen irányelv 3. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett tevékenységek folytatása céljából végzett – kezelésének, sem az említett irányelv 3. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése értelmében vett, a természetes személyek által kizárólag személyes célra, vagy háztartási tevékenységeikkel összefüggésben végzett személyesadat‑kezelésnek.

(lásd: 51. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

4.      A 95/46 irányelv 2. cikkének c) pontját akként kell értelmezni, hogy a „nyilvántartó rendszer” e rendelkezésben említett fogalma kiterjed a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében gyűjtött, a felkeresett személyek nevét és címét, valamint a velük kapcsolatos más információkat tartalmazó személyes adatok összességére, amennyiben ezek az adatok a későbbi felhasználásuk céljából a gyakorlatban a könnyű visszakeresésüket lehetővé tevő, meghatározott kritérium szerint strukturáltak. Ahhoz, hogy ezen adatok összessége e fogalom alá tartozhasson, annak nem szükséges kartotékokat, különleges listákat vagy a keresést szolgáló más rendszereket tartalmaznia.

(lásd: 62. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

5.      A 95/46 irányelv 2. cikkének – a Charta 10. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett – d) pontját akként kell értelmezni, hogy az alapján egy vallási közösség, hitszónok tagjaival együtt, az e közösség által szervezett, összehangolt és ösztönzött házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében a hitszónok tagok által végzett személyesadat‑kezelés tekintetében személyesadat‑kezelőnek minősül, ehhez pedig nem szükséges, hogy az említett közösség hozzáférjen az adatokhoz, illetve hogy megállapítást nyerjen, hogy ez a közösség a tagjai számára ezen adatkezeléssel kapcsolatban írásbeli iránymutatásokat vagy megbízásokat adott.

Ezt a megállapítást nem kérdőjelezheti meg a vallási közösségek szervezeti autonómiájának az EUMSZ 17. cikkből eredő elve. Ugyanis nem tekinthető az említett közösségek szervezeti autonómiájába való beavatkozásnak a minden személyt terhelő azon kötelezettség, hogy tiszteletben tartsa a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogi szabályokat (lásd analógia útján: 2018. április 17‑i Egenberger ítélet, C‑414/16, EU:C:2018:257, 58. pont).

(lásd: 74., 75. pont és a rendelkező rész 3. pontja)