Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Vec C25/17

Konanie začaté na návrh Tietosuojavaltuutettu

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto‑oikeus)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46/ES – Pôsobnosť uvedenej smernice – Článok 3 – Zber osobných údajov členmi náboženskej spoločnosti v súvislosti s ich podomovou evanjelizačnou činnosťou – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚registračný systém osobných údajov‘ – Článok 2 písm. d) – Pojem ‚prevádzkovateľ‘ – Článok 10 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. júla 2018

1.        Súdne konanie – Ústne konania – Opätovné otvorenie – Údajná nepresnosť skutkových predpokladov uvedených v pripomienkach predložených osobami dotknutými prejudiciálnym konaním alebo v návrhoch generálneho advokáta – Odôvodnenie opätovného otvorenia ústnej časti konania – Neexistencia

(Článok 267 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 23; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 83)

2.        Základné práva – Charta základných práv Európskej únie – Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania – Pojem náboženské vyznanie – Rozsah

(Charta základných práv Európskej únie, článok 10 ods. 1)

3.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46 – Pôsobnosť – Spracovanie osobných údajov na účely výkonu činností, na ktoré sa nevzťahuje právo Únie alebo vykonané fyzickými osobami na účely výlučne osobných alebo domácich činností – Vylúčenie – Zber osobných údajov členmi náboženskej spoločnosti v súvislosti s ich podomovou evanjelizačnou činnosťou – Neexistencia

(Charta základných práv Európskej únie, článok 10 ods. 1; smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 3 ods. 2)

4.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46 – Pôsobnosť – Registračný systém osobných údajov – Pojem – Súbor osobných údajov zozbieraných v rámci podomovej evanjelizačnej činnosti a štruktúrovaný na účely uľahčenia ich neskoršieho použitia – Zahrnutie

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 2 písm. c)]

5.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46 – Prevádzkovateľ – Zber osobných údajov členmi náboženskej spoločnosti v súvislosti s ich podomovou evanjelizačnou činnosťou – Pripísanie zodpovednosti za spracovanie spoločnosti – Zásah do organizačnej autonómie uvedených spoločností – Neexistencia

[Článok 17 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 10 ods. 1; smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 2 písm. d)]

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 26, 28)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 47)

3.      Článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v spojení s článkom 10 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že zber osobných údajov členmi náboženskej spoločnosti v súvislosti s podomovou evanjelizačnou činnosťou a následné spracovanie týchto údajov nepredstavujú ani spracovanie osobných údajov v priebehu činností uvedených v článku 3 ods. 2 prvej zarážke tejto smernice, ani spracovanie osobných údajov fyzickými osobami v priebehu výlučne osobných alebo domácich činností v zmysle článku 3 ods. 2 druhej zarážky uvedenej smernice.

(pozri bod 51, bod 1 výroku)

4.      Článok 2 písm. c) smernice 95/46 sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „registračný systém“ uvedený v tomto ustanovení zahŕňa súbor osobných údajov zozbieraných v rámci podomovej evanjelizačnej činnosti, ktorý obsahuje mená a adresy, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa navštívených osôb, ak sú tieto údaje štruktúrované podľa určených kritérií, ktoré v praxi umožňujú ich jednoduché vyhľadanie na neskoršie použitie. Na to, aby takýto súbor spadal pod tento pojem, nie je potrebné, aby obsahoval špecifické záznamy, registre alebo iné vyhľadávacie systémy.

(pozri bod 62, bod 2 výroku)

5.      Článok 2 písm. d) smernice 95/46 v spojení s článkom 10 ods. 1 Charty základných práv sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje považovať náboženskú spoločnosť spoločne s jej členmi vykonávajúcimi evanjelizačnú činnosť za prevádzkovateľa spracovania osobných údajov uskutočneného týmito členmi v súvislosti s ich podomovou evanjelizačnou činnosťou, ktorú táto spoločnosť organizuje, koordinuje a podporuje, pričom nie je potrebné, aby uvedená spoločnosť mala prístup k údajom, alebo sa muselo preukázať, že dala svojim členom písomné usmernenia alebo pokyny v súvislosti s týmto spracovaním.

Toto konštatovanie nemôže byť spochybnené zásadou organizačnej autonómie náboženských spoločenstiev, ktorá je zaručená článkom 17 ZFEÚ. Povinnosť každej osoby dodržiavať pravidlá práva Únie týkajúce sa ochrany osobných údajov totiž nemožno považovať za zásah do organizačnej autonómie uvedených spoločenstiev (pozri analogicky rozsudok zo 17. apríla 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, bod 58).

(pozri body 74, 75, bod 3 výroku)