Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Zadeva C-25/17

Postopek, ki ga je sprožilo Tietosuojavaltuutettu

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus)

(„Predhodno odločanje – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46/ES – Področje uporabe navedene direktive – Člen 3 – Osebni podatki, ki jih zberejo člani verske skupnosti med svojim oznanjevanjem od vrat do vrat – Člen 2(c) – Pojem ‚zbirka osebnih podatkov‘ – Člen 2(d) – Pojem ‚upravljavec‘ – Člen 10(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah“)

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 10. julija 2018

1.        Sodni postopek – Ustni postopek – Ponovno odprtje – Domnevna netočnost dejanskih premis v stališčih, ki so jih predstavile zainteresirane stranke iz postopka predhodnega odločanja ali v sklepnih predlogih generalnega pravobranilca – Utemeljitev ponovnega odprtja ustnega postopka – Neobstoj

(Člen 267 PDEU; Statut Sodišča, člen 23; Poslovnik Sodišča, člen 83)

2.        Temeljne pravice – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica do svobode misli in vesti ter verske svobode – Pojem vere – Obseg

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 10(1)

3.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46 – Področje uporabe – Obdelava osebnih podatkov med dejavnostjo, ki ne sodi na področje uporabe zakonodaje Unije ali so jo izvedle fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti – Izključitev – Uporaba za zbiranje osebnih podatkov s strani članov verske skupnosti v okviru njene dejavnosti oznanjevanja od vrat do vrat – Neobstoj

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 10(1)); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 3(2))

4.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46 – Področje uporabe – Zbirka osebnih podatkov – Pojem – Vsi osebni podatki, zbrani v okviru dejavnosti oznanjevanja od vrat do vrat in strukturirani z namenom olajšanja njihove končne uporabe – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 2(c))

5.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46 – Odgovorni za obdelavo – Zbiranje osebnih podatkov s strani članov verskih skupnosti v okviru njihove dejavnosti oznanjevanja od vrat do vrat – Pripis odgovornosti za obdelavo skupnosti – Poseg v organizacijsko avtonomijo takšnih skupnosti – Neobstoj

(Člen 17 PDEU, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 10(1); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 2(d))

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 26 in 28.)

2.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 47.)

3.      Člen 3(2) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov v povezavi s členom 10(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da zbiranje osebnih podatkov, ki ga opravijo člani verske skupnosti med oznanjevanjem od vrat do vrat, in poznejša obdelava teh podatkov nista ne obdelava osebnih podatkov med dejavnostjo iz člena 3(2), prva alinea, te direktive ne obdelava osebnih podatkov, ki jo opravljajo fizične osebe med popolnoma osebnimi ali domačimi dejavnostmi, v smislu člena 3(2), druga alinea, navedene direktive.

(Glej točko 51 in točko 1 izreka.)

4.      Člen 2(c) Direktive 95/46 je treba razlagati tako, da pojem „zbirka“ iz te določbe zajema niz osebnih podatkov, zbranih med oznanjevanjem od vrat do vrat, v katerem so imena, naslovi in drugi podatki o obiskanih osebah, če so ti podatki strukturirani v skladu s posebnimi merili, ki v praksi omogočajo, da se ti podatki za potrebe poznejše uporabe enostavno najdejo. Da bi tak niz spadal pod ta pojem, ni potrebno, da je sestavljen iz kartotek, posebnih seznamov in drugih sistemov razvrščanja.

(Glej točko 62 in točko 2 izreka.)

5.      Člen 2(d) Direktive 95/46 v povezavi s členom 10(1) Listine o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da omogoča, da se verska skupnost skupaj s svojimi oznanjevalci šteje za upravljavca osebnih podatkov, ki jih oznanjevalci obdelujejo med oznanjevanjem od vrat do vrat, ki ga ta skupnost organizira, usklajuje in spodbuja, pri čemer ni potrebno, da ima ta skupnost dostop do teh podatkov, niti ni treba dokazati, da je svojim članom dala pisne smernice ali navodila v zvezi s to obdelavo.

Te ugotovitve ni mogoče omajati z načelom organizacijske avtonomije verskih skupnosti, ki izhaja iz člena 17 PDEU. Obveznosti vsakogar, da mora ravnati v skladu s pravili prava Unije o varstvu osebnih podatkov, namreč ni mogoče šteti za poseg v organizacijsko avtonomijo navedenih skupnosti (glej po analogiji sodbo z dne 17. aprila 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, točka 58).

(Glej točki 74, 75 in točko 3 izreka.)