Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Mål C25/17

Förfarande som anhänggjorts av Tietosuojavaltuutettu

(begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus)

”Begäran om förhandsavgörande – Skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46/EG – Direktivets tillämpningsområde – Artikel 3 – Insamling av personuppgifter som medlemmarna i ett religiöst samfund ägnar sig åt inom ramen för sitt predikoarbete genom dörrknackning – Artikel 2 c – Begreppet ’register med personuppgifter’ – Artikel 2 d – Begreppet registeransvarig – Artikel 10.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna”

Sammanfattning – Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 juli 2018

1.        Domstolsförfarande – Muntligt förfarande – Återupptagande – Påstående att vissa av de faktiska premisser som beskrivs i synpunkter från berörda parter i ett förberedande förfarande eller i generaladvokatens förslag till avgörande är felaktiga – Skäl för återupptagande av det muntliga förfarandet – Föreligger inte

(Artikel 267 FEUF; domstolens stadga, artikel 23; domstolens rättegångsregler, artikel 83)

2.        Grundläggande rättigheter – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet – Begreppet religion – Räckvidd

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 10.1)

3.        Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46 – Tillämpningsområde – Behandling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten eller som utförs av en fysisk person som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans hushåll – Omfattas inte – Tillämplighet på insamling av personuppgifter som medlemmarna i ett religiöst samfund ägnar sig åt inom ramen för sitt predikoarbete genom dörrknackning – Föreligger inte

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 10.1; Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46, artikel 3.2)

4.        Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46 – Tillämpningsområde – Register med personuppgifter – Begrepp – Samling av personuppgifter som samlats in inom ramen för predikoarbete genom dörrknackning och som strukturerats för att underlätta dess senare användning – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46, artikel 2 c)

5.        Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46 – Registeransvarig – Insamling av personuppgifter som medlemmarna i ett religiöst samfund ägnar sig åt inom ramen för sitt predikoarbete genom dörrknackning – Samfundet ska anses vara registeransvarig – Intrång i de organisatoriska befogenheterna för sådana samfund – Föreligger inte

(Artikel 17 FEUF; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 10.1; Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46, artikel 2 d)

1.      Se domen.

(se punkterna 26 och 28)

2.      Se domen.

(se punkt 47)

3.      Artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, jämförd med artikel 10.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas så, att den insamling av personuppgifter som medlemmarna i ett religiöst samfund ägnar sig åt inom ramen för sitt predikoarbete genom dörrknackning och senare behandling av dessa uppgifter varken utgör behandling av personuppgifter som genomförs som ett led i sådan verksamhet som avses i artikel 3.2 första strecksatsen i detta direktiv, eller behandling av personuppgifter som utförs av en fysisk person som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med dennes hushåll, i den mening som avses i artikel 3.2 andra strecksatsen i nämnda direktiv.

(se punkt 51 samt punkt 1 i domslutet)

4.      Artikel 2 c i direktiv 95/46 ska tolkas så, att begreppet register i denna bestämmelse omfattar en samling av personuppgifter som samlats in inom ramen för predikoarbete genom dörrknackning, som innefattar namn, adress och ytterligare information om de besökta personerna, när dessa uppgifter i praktiken kan erhållas med lätthet för senare användning. Denna samling behöver, för att omfattas av detta begrepp, inte innehålla register, särskilda förteckningar eller andra arrangemang för sökning.

(se punkt 62 samt punkt 2 i domslutet)

5.      Artikel 2 d i direktiv 95/46, jämförd med artikel 10.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas så, att ett religiöst samfund, tillsammans med dess medlemmar som ägnar sig åt predikoarbete, ska anses ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som samlats in av dessa medlemmar inom ramen för predikoarbete genom dörrknackning, vilket organiseras, samordnas och uppmuntras av detta samfund, och det krävs inte att nämnda samfund har tillgång till dessa uppgifter eller att det har fastställts att samfundet gett sina medlemmar skriftliga riktlinjer eller instruktioner avseende sådan behandling.

Denna slutsats kan inte ifrågasättas med stöd av principen om organisatoriskt oberoende för religiösa samfund, som följer av artikel 17 FEUF. Den skyldighet som åligger var och en att följa unionsrättens bestämmelser om skydd av personuppgifter kan nämligen inte anses utgöra ett intrång i de organisatoriska befogenheterna för nämnda samfund (se, analogt, dom av den 17 april 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punkt 58).

(se punkterna 74 och 75 samt punkt 3 i domslutet)