Language of document :

19. juunil 2021 esitatud hagi – Ryanair versus komisjon

(kohtuasi T-340/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ryanair DAC (Swords, Iirimaa) (esindajad: advokaadid E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating ja I.-G. Metaxas-Maranghidis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada kostja 23. detsembri 2020. aasta otsus riigiabi asjas SA.59462 (2020/N) – Greece – COVID-19: Damage compensation for Aegean Airlines1 ; ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

Esimene väide, et kostja kohaldas vääralt ELTL artikli 107 lõike 2 punkti b ja tegi ilmse hindamisvea, kui ta hindas abi proportsionaalsust COVID-19 kriisi põhjustatud kahjuga.

Teine väide, et vaidlustatud otsus rikub ELTL erisätteid, liidu õiguse üldpõhimõtteid, millele tugineb lennutranspordi liberaliseerimine liidus alates 1980ndate lõpust (st diskrimineerimiskeeld, teenuste osutamise vabadus ja asutamisvabadus), ning määrust (EÜ) nr 1008/2008 2 .

Kolmas väide, et vaatamata tõsistele raskustele jättis Euroopa Komisjon ametliku uurimismenetluse algatamata ja rikkus hageja menetlusõigusi.

Neljas väide, et kostja rikkus oma põhjendamiskohustust.

____________

1 ELT 2021, C 122, lk 15 ja 16.

2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine) (ELT 2008, L 293, lk 3–20).