Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 20.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-401/16 ja T-443/16, Espanja ja Italia v. komissio, 9.9.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-635/20 P)

Oikeudenkäyntikielet: espanja ja italia

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García)

Muut osapuolet: Espanjan kuningaskunta, Italian tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

katsoessaan asian olevan ratkaisukelpoinen hylkää ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen perusteettomana

velvoittaa Espanjan kuningaskunnan ja Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuasteessa ja ensimmäisessä oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen.

Ensimmäinen valitusperuste perustuu oikeudelliseen virheeseen henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 6 kohdan tulkinnassa ja perusteluvelvollisuuden tulkinnassa sekä perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossa.

Valitusperuste jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa vedotaan hakijoiden välittömän toimintakykyisyyden tarkoitukseen liittyvään oikeudelliseen virheeseen ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossa. Ensimmäinen osa kohdistuu valituksenalaisen tuomion 157 ja 181–183 kohtaan.

Toinen osa koskee suhteettoman todistustaakan asettamista komissiolle ja oikeudellista virhettä kilpailuilmoitusten perusteluvelvollisuuden määrittämisessä. Toinen osa kohdistuu valituksenalaisen tuomion 133 kohdan viimeiseen virkkeeseen, 158 ja 164 kohtaan, 167 kohdan viimeiseen virkkeeseen sekä 180-183, 201 ja 205 kohtaan.

Kolmas osa koskee oikeudellista virhettä määritettäessä komission tuomioistuimelle toimittamiin sisäisiin sääntöihin väitetysti sisältyvä oikeudellisesti sitova toimi; tämä osa kohdistuu valituksenalaisen tuomion 152–155 kohtaan.

Toinen valitusperuste perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut selvitysaineistoa usealta kannalta vääristyneellä tavalla, sekä oikeudelliseen virheeseen.

Ensimmäinen vääristyminen koskee arviointia komission puheenjohtajan tiedonannosta ja arviointia sen hyväksymisestä komission kollegiossa, ja se on tapahtunut valituksenalaisen tuomion 132–137 ja 158 kohdassa.

Toinen vääristyminen koskee arviointia komission työjärjestyksestä ja sen soveltamissäännöistä, ja se sisältyy valituksenalaisen tuomion 139 ja 140 kohtaan.

Kolmas vääristyminen koskee arviointia toiminnallisten menettelyjen käsikirjaan sisältyvistä päätöksentekomenettelyistä johtuvista kielellisistä vaatimuksista; se sisältyy valituksenalaisen tuomion 165–169 kohtaan.

Neljäs vääristyminen koskee sitä, ettei ensimmäisen, toisen ja kolmannen vääristymisen yhteydessä mainituista asiakirjoista ole tehty kokonaisarviointia, ja liittyy valituksenalaisen tuomion 152–157 ja 159 kohtaan.

Viides vääristyminen koskee arviointia tiedonannosta SEC(2006)1489 final ja sisältyy valituksenalaisen tuomion 160–163 kohtaan.

Kuudes vääristyminen koskee arviointia asiakirjoista, joissa käsitellään niissä yksiköissä käytettäviä kieliä, joiden palvelukseen hakijat on tarkoitus ottaa, sekä oikeudellista virhettä; se sisältyy valituksenalaisen tuomion 180-185 ja 188-196 kohtaan.

Kolmas valitusperuste perustuu siihen, että unionin yleisen tuomioistuimen analyysi viestinnässä hakijoiden kanssa käytettävistä kielistä on lainvastainen; se kohdistuu valituksenalaisen tuomion 231–236 kohtaan.

____________